Főoldal » Hírek » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész a hivatalában fogadta YANG Chao urat, a Kínai Népköztársaság budapesti Nagykövetségének ideiglenes ügyvivőjét

A talál­ko­zón a leg­főbb ügyész és az ide­ig­le­nes ügy­vi­vő is hang­sú­lyoz­ta a magyar és kínai ügyész­sé­gi kap­cso­la­tok jelentőségét.

Tár­gyal­tak a kínai leg­főbb ügyész első helyet­te­sé­nek 2023 őszé­re ter­ve­zett magyar­or­szá­gi láto­ga­tá­sá­ról, vala­mint egyez­tet­tek a magyar és kínai ügyész­sé­gi kap­cso­la­tok továb­bi erő­sí­té­sé­nek lehe­tő­sé­ge­i­ről, ame­lyet mind­két fél fon­tos­nak tart.

Ennek kere­té­ben a két ország ügyész­sé­ge közöt­ti új együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dás kidol­go­zá­sát és alá­írá­sát tervezik.