Főoldal » Hírek » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész és Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnökének találkozójáról - fotókkal - a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a mai napon a hiva­ta­lá­ban fogad­ta az Integ­ri­tás Ható­ság elnö­két, Biró Feren­cet. A leg­főbb ügyész által kez­de­mé­nye­zett talál­ko­zó célja az ügyész­ség kor­rup­ció elle­nes tevé­keny­sé­gé­nek bemu­ta­tá­sa, az Integ­ri­tás Ható­ság meg­kez­dett mun­ká­já­nak az össze­fog­la­lá­sa, vala­mint a két szer­ve­zet közöt­ti mun­ka­meg­ál­la­po­dás elő­ké­szí­té­se volt. 

A mind­két fél által ered­mé­nyes­nek ítélt egyez­te­tés kere­té­ben Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész ismer­tet­te az ügyész­ség kor­rup­ció elle­nes tevé­keny­sé­gét, külön kiemel­ve a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­sé­get, amely­nek egyik fő fel­ada­ta az állam­igaz­ga­tás­ban, dön­tés­ho­za­ta­li jog­kör­rel ren­del­ke­zők ese­té­ben fel­me­rü­lő hiva­ta­li vesz­te­ge­tés, hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa, befo­lyás vásár­lá­sa ese­tén való eljárás.

A leg­főbb ügyész bemu­tat­ta azt a nem­zet­kö­zi tevé­keny­sé­get, amit a magyar ügyész­ség a kor­rup­ció meg­fé­ke­zé­se érde­ké­ben végez. Külön kiemel­te a Euro­just­tal, az OLAF-fal és az Euró­pai Ügyész­ség­gel való kivá­ló együtt­mű­kö­dést. Utób­bi két szer­ve­zet­tel a magyar ügyész­ség­nek mun­ka­meg­ál­la­po­dá­sa van a gya­kor­la­ti kér­dé­sek kere­te­i­nek meghatározásáról.

A talál­ko­zón a leg­főbb ügyész ismer­tet­te azo­kat a fel­ada­to­kat, ame­lye­ket az új jog­in­téz­mény, az un. „kiegé­szí­tő pót­ma­gán­vád” lét­re­ho­zá­sá­val a jog­al­ko­tó az ügyész­ség­re rótt. Bemu­tat­ta azt az edu­ká­ci­ós tevé­keny­sé­get és kom­mu­ni­ká­ci­ós meg­ol­dá­so­kat, ame­lyek a felül­bí­rá­la­ti indít­vánnyal élni kívá­nó állam­pol­gá­rok és szer­ve­ze­tek ren­del­ke­zé­sé­re áll­nak, és elér­he­tők az ügyész­ség hon­lap­ján keresztül.

Az Integ­ri­tás Ható­ság elnö­ke tájé­koz­tat­ta a leg­főbb ügyészt a szer­ve­zet meg­ala­ku­lá­sa óta tett lépé­se­i­ről, illet­ve a civil szer­ve­ze­tek­nek is teret biz­to­sí­tó Kor­rup­ció­el­le­nes Mun­ka­cso­port fel­ál­lí­tá­sá­ról és a Mun­ka­cso­port­ban vég­zett munkáról.

A felek egyet­ér­tet­tek abban, hogy rövid időn belül egy mun­ka­meg­ál­la­po­dást dol­goz­nak ki, amely a két szer­ve­zet gya­kor­la­ti együtt­mű­kö­dé­sé­nek kér­dé­se­it fogja ren­de­zi. Az ezzel kap­cso­la­tos meg­be­szé­lé­sek szak­ér­tői szin­ten folytatódnak.

A magyar ügyész­ség vád­mo­no­pó­li­u­mát az uniós pén­zek fel­hasz­ná­lá­sá­nak haté­ko­nyabb ellen­őr­zé­se érde­ké­ben hozott jog­sza­bá­lyok, jog­sza­bály­mó­do­sí­tá­sok sem érin­tik. Az ügyész­ség alkot­má­nyos hely­ze­te nem vál­to­zott, füg­get­len szer­ve­zet, amely csak a tör­vé­nyek­nek van alá­ren­del­ve, más szer­ve­zet nem uta­sít­hat­ja, fel­ada­ta az állam bün­te­tő­igé­nyé­nek érvényesítése.

Az euró­pai uniós költ­ség­ve­té­si for­rá­sok fel­hasz­ná­lá­sá­nak ellen­őr­zé­sé­ről szóló 2022. évi XXVII. tör­vény (továb­bi­ak­ban: IHtv.) hozta létre az Integ­ri­tás Ható­sá­got (IH), amely­nek fel­ada­ta az integritás-kockázat érté­ke­lé­se, éves integ­ri­tás jelen­tés készí­té­se, kor­rup­ció fel­szá­mo­lá­sát célzó aján­lá­sok kiadá­sa, ható­sá­gi vizs­gá­lat lefolytatása.

Az IH köte­les beje­len­te­ni a feladat- és hatás­kör­rel ren­del­ke­ző ható­ság­nak vagy szer­ve­zet­nek, ha csa­lás, össze­fér­he­tet­len­ség, kor­rup­ció vagy bár­mely más jog­sér­tés vagy sza­bály­ta­lan­ság gya­nú­ját ész­le­li. Az IH köz­tiszt­vi­se­lő­jét ter­he­li a Be. sze­rin­ti fel­je­len­té­si kötelezettség.

Az IH a köz­ha­ta­lom gya­kor­lá­sá­val vagy köz­va­gyon keze­lé­sé­vel kap­cso­la­tos kiemelt bűn­cse­lek­mény ese­tén felül­bí­rá­la­ti indít­ványt és ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­ványt nyújt­hat be, azon­ban vád­eme­lés­re és vád­kép­vi­se­let­re nem jogosult.

A felül­bí­rá­la­ti indít­vánnyal kap­cso­la­tos leg­fon­to­sabb infor­má­ci­ók az ügyész­ség hon­alap­ján olvashatók

https://ugyeszseg.hu/altalanos-benyujtasi-informaciok/