Főoldal » Hírek » Drága fotózás - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen lopás vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. júli­us ele­jén kora dél­után, a sér­tett mis­kol­ci laká­sá­ban tar­tóz­ko­dott nyí­lás­zá­ró fel­újí­tá­si munka fel­mé­ré­se céljából.

Leegyez­tet­te a sér­tet­tel a cse­rél­ni kívánt nyí­lás­zá­rók para­mé­te­re­it, ille­tő­leg a mun­ka­dí­jat, és átvett tőle 40 000 Ft-ot elő­leg­ként. A sér­tett nő ezt a pénzt a lakás másik szo­bá­já­ból hozta ki, a meg­ta­ka­rí­tott kész­pén­zét tar­tal­ma­zó borí­ték­ból vette elő. A vád­lott fel­fi­gyelt erre, és azzal az ürüggyel, hogy még egy újabb fotót kell készí­te­nie, bement ebbe a helyi­ség­be, és a sér­tett távol­lé­tét kihasz­nál­va, a borí­ték­ból magá­hoz vett 190 000 Ft-ot és távo­zott a lakásból.

A nő, ami­kor meg­néz­te, hogy mennyi pénze maradt, ész­lel­te a hiányt, rög­tön érte­sí­tet­te a rendőrséget.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fog­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott, vala­mint indít­ványt tett koráb­bi, vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés végrehajtására.