Főoldal » Hírek » Drogériák voltak a fő célpontjai a bolti tolvajoknak – videóval - a sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, továb­bá más vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azok­kal a nők­kel szem­ben, akik Sió­fo­kon, és a kör­nye­ző váro­sok­ban szá­mos üzle­tet fosz­tot­tak ki.

A vád sze­rint az öt nő – egyi­kük fia­tal­ko­rú – külön­bö­ző fel­ál­lá­sok­ban 2021 augusz­tu­sa és 2022 októ­be­re között össze­sen tizen­két sér­tet­tet káro­sí­tot­tak meg.

A ter­hel­tek az egyik dro­gé­ri­ai ter­mé­ke­ket for­gal­ma­zó cég bolt­ja­i­ból több mint más­fél mil­lió forint érté­kű dol­go­kat – job­bá­ra drá­gább par­fü­mö­ket – lop­tak el. A vád­lot­tak azon­ban élel­mi­szer­üz­le­tek­ből, aján­dék­bol­tok­ból, ben­zin­kút­ról is vit­tek el áru­kat, de volt olyan eset, ami­kor egy szo­lá­ri­um­ban a recep­ci­ós figyel­mét elte­rel­ve akar­ták elven­ni a sér­tett pénztárcáját.

A tol­va­jok a ter­mé­ke­ket a tás­ká­ik­ba és a ruhá­za­tuk­ba rej­tet­ték az áru­vé­del­mi esz­kö­zök eltá­vo­lí­tá­sát köve­tő­en, azon­ban az ese­tek egy részé­ben nem jár­tak siker­rel, mivel az üzle­tek dol­go­zói fel­fi­gyel­tek gya­nús viselkedésükre.

A lopá­sok­ban veze­tő sze­re­pet ját­szó nőt 2022 októ­be­ré­ben le is tar­tóz­tat­ták, mert tar­ta­ni kel­lett attól, hogy újabb vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket fog elkövetni.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést, míg tár­sa­i­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó, illet­ve fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­se­ket, továb­bá köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indítványozott.

A vide­ó­fel­vé­telt az egyik sér­tet­ti üzlet biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rög­zí­tet­te a bűncselekményről.