Főoldal » Hírek » Drogkereskedő hálózat 16 tagjának letartóztatását indítványozta az ügyészség - rendőrségi fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai és a Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt egy drog­ke­res­ke­dő háló­zat fel­szá­mo­lá­sá­ra irá­nyu­ló össze­han­golt rend­őr­sé­gi akci­ó­ban elfo­gott 16 sze­mély – köz­tük 7 nő – letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a jános­hal­mi, sükös­di és mis­kei elkö­ve­tők több éven keresz­tül „kris­tály” fan­tá­zia­ne­vű új pszi­cho­ak­tív anyag­gal keres­ked­tek, amely­nek érde­ké­ben együtt­mű­köd­tek, az ára­kat egyez­tet­ték, szük­ség ese­tén az érté­ke­sí­tés­ben is kise­gí­tet­ték egy­mást, hogy szé­les vevő­kö­rük részé­re a zavar­ta­lan drog­el­lá­tás biz­to­sí­tott legyen.

A drog­ke­res­ke­dő háló­zat fel­szá­mo­lá­sá­ra irá­nyu­ló össze­han­golt akció során a nyo­mo­zók 9 fér­fit, vala­mint 7 nőt vet­tek őri­zet­be és bűn­szö­vet­ség­ben, keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­tak. A keres­ke­dés­sel fog­lal­ko­zó bűn­szö­vet­ség tag­ja­i­tól a kuta­tá­sok során új pszi­cho­ak­tív anya­gok és a keres­ke­dés­hez, vala­mint a por­ci­ó­zás­hoz hasz­nált esz­kö­zök, anya­gok mel­lett arany éksze­re­ket, jelen­tős mennyi­sé­gű kész­pénzt, jár­mű­ve­ket és mobil­te­le­fo­no­kat fog­lal­tak le.

Az ügyész­ség sze­rint a kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú, szer­ve­zet­ten elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek magas bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt reá­li­san fenn­áll a gya­nú­sí­tot­tak szö­ké­sé­nek, elrej­tő­zé­sé­nek veszé­lye. Letar­tóz­ta­tá­suk azért indo­kolt, mert tar­ta­ni lehet attól, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén a bizo­nyí­tást az eljá­rás jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sá­val meg­ne­he­zí­te­nék. Emel­lett a bűn­is­mét­lés veszé­lye is indo­kol­ja a letar­tóz­ta­tá­suk elren­de­lé­sét, mivel a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mé­nye­ket huza­mo­sabb időn át, élet­vi­tel­sze­rű­en követ­ték el, ráadá­sul töb­ben bün­te­tett elő­éle­tű­ek.

Letar­tóz­ta­tá­suk­ról az ille­té­kes nyo­mo­zá­si bíró a mai napon dönt.

Az elfo­gá­sok során készült rend­őr­sé­gi fotók és videó az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ujabb-csapas-a-drogterjesztoi-halozatra