Főoldal » Archív » Drogokkal buktak le az autópályán

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján, a bíró­ság teg­nap elren­del­te annak a két mis­kol­ci fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik­nek gép­ko­csi­já­ban egy köz­úti ellen­őr­zés során külön­fé­le kábí­tó­sze­re­ket talál­tak a rendőrök.

A gya­nú­sí­tot­tak által hasz­nált autót 2018. augusz­tus 24. nap­ján, 14 óra­kor, az M30-as autó­pá­lya Mis­kolc, déli lehaj­tó­já­nál állí­tot­ták meg a rend­őrök. A gép­ko­csi átvizs­gá­lá­sa során, a két első ülés közöt­ti zár­ha­tó könyök­lő rész­ben, papír és fólia cso­ma­go­lás­ban 31 db szür­ke színű, fáraó min­tá­za­tú exta­sy szár­ma­zé­kot tar­tal­ma­zó tab­let­tát, továb­bá fóli­á­ba cso­ma­gol­va körül­be­lül 120 gramm mari­hu­á­nát talál­tak, melye­ket a rend­őrök lefoglaltak.

A lefog­lalt kábí­tó­sze­rek tisz­ta ható­anyag tar­tal­ma a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát meghaladja.

A fen­ti­e­ken túl az egyik gya­nú­sí­tott 2018. tava­szán, Mis­kol­con, két­szer a cse­kély mennyi­sé­get meg nem hala­dó mennyi­sé­gű mari­hu­á­nát adott át 5000 forin­tért egy bőcsi férfinak.

Az ügy­ben a Mis­kol­ci Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ja a nyo­mo­zást, a két fér­fit kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel, ezen túl­me­nő­en egyi­kü­ket kábítószer-kereskedelem vét­sé­gé­vel is gyanúsítják.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy a gya­nú­sí­tot­tak ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés, és az eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, melyek eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­val nem küszö­böl­he­tők ki, ezért egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatását.