Főoldal » Hírek » Drogozott is az anyját kifosztó és megverő félegyházi férfi - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy kis­kun­fél­egy­há­zi férfi ellen, aki 2021 janu­ár­já­ban egy uta­zás során meg­lop­ta a saját any­ját, de később az orrát is eltör­te, és más bűn­cse­lek­mé­nye­ket is elkövetett.

A kábí­tó­szer­füg­gő férfi 2021. janu­ár 14-én egy mik­ro­busszal uta­zott az any­já­val és egy fér­fi­val Buda­pest­ről Kis­kun­fél­egy­há­zá­ra. Az út során a két sér­tett elaludt, amit a vád­lott kihasz­nált és össze­sen 110.000 forin­tot lopott tőlük. Később a kárt mind­két sér­tett­nek megtérítette.

A fér­fit még ugyan­ezen a napon éjsza­ka Kis­kun­fél­egy­há­zán rend­őrök iga­zol­tat­ták, ami során a kabát­zse­bé­ből két cso­mag fehér por került elő. A szak­ér­tő meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a por „kris­tály” fan­tá­zia­ne­vű kábí­tó­szert tartalmaz.

2021 már­ci­u­sá­ban a vád­lott a kis­kun­fél­egy­há­zi ott­ho­nuk­ban vitá­ba keve­re­dett az any­já­val, ami során ököl­lel három­szor meg­ütöt­te a sér­tett fejét. Az anya a bán­tal­ma­zás miatt zúzó­dá­so­kat és 8 napon túl gyó­gyu­ló dara­bos orr­csont­tö­rést szenvedett. 

A fér­fi­nak egy negye­dik bűn­cse­lek­mény miatt is felel­nie kell. A férfi 2021. ápri­lis 11-én dél­után az egyik barát­já­val és annak barát­nő­jé­vel volt a lakó­he­lyén. A barát és a barát­nő össze­vesz­tek és a nő az utcán betör­te a ház három­szár­nyas abla­ká­nak két szár­nyát. Erre a vád­lott is kiment. Azt mond­ta, hogy „meg­mu­ta­tom én nek­tek, hogyan kell abla­kot betör­ni”, majd a kezé­vel betör­te a har­ma­dik ablak­szár­nyat is, miköz­ben üvöltözött.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség két rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­tén kívül kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel, vala­mint garáz­da­ság vét­sé­gé­vel is vádol­ja. Az ügyész bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a fér­fi­val szem­ben, aki­nek a bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.