Főoldal » Hírek » Drogtartozás miatt raboltak el négy embert – letartóztatási indítvány – a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta négy fér­fi­nak, akik kábí­tó­szer üzlet­ből eredő elszá­mo­lá­si vitá­ju­kat adó­sa­ik elrab­lá­sá­val akar­ták rendezni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak 2024. janu­ár 30-án, haj­na­li egy óra­kor meg­je­len­tek a sér­tet­tek lakó­he­lyén, egy csong­rá­di ház­ban. Az ott tar­tóz­ko­dó négy sze­mélyt egy méte­res fa rúd­dal több­ször fejbe és hátba vág­ták, vala­mint test­szer­te, ököl­lel meg­ütöt­ték, meg­rúg­ták. Miu­tán a sér­tet­tek fel­ad­ták a véde­ke­zést, kocsik­ba kény­sze­rít­ve elvit­ték őket egy másik tele­pü­lés­re, ahol azt köve­tel­ték tőlük, hogy autó­i­kat íras­sák át a nevükre.

A bán­tal­ma­zás foly­tán a sér­tet­tek egyi­ke 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

A fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett ember­rab­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát a szökés-elrejtőzés és a bűn­is­mét­lés veszé­lye, vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak ténye és veszé­lye okán indítványozta.

A ter­hel­tek letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­se érde­ké­ben benyúj­tott indít­vá­nyok tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság a mai napon fog dönteni.