Főoldal » Archív » Dühében javításra váró autókat vert szét egy baseball ütővel

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt - gyor­sí­tott eljá­rás­ban - állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 37 éves fér­fit, aki fia hara­go­sá­nak autó­sze­re­lő műhe­lyé­nél sze­mély­gép­ko­csi­kat ron­gált meg.

A vád­lott rég­óta nehez­telt fia isme­rő­sé­re, ami­kor azon­ban meg­tud­ta, hogy a férfi bán­tal­maz­ta is a gyer­me­két, elha­tá­roz­ta, hogy sze­mé­lye­sen fogja szá­mon kérni.

A vád­lott 2020 feb­ru­ár ele­jén, az esti órák­ban magá­hoz vett egy fém base­ball ütőt, majd hara­go­sá­nak autó­sze­re­lő műhe­lyé­hez ment, de a fér­fit nem talál­ta ott. A vád­lott ekkor átmá­szott a kerí­té­sen, és mér­gé­ben a műhely udva­rá­ban leál­lí­tott gép­ko­csi szél­vé­dő­jét, és abla­ka­it szét­tör­te, ami­vel az autó tulaj­do­no­sá­nak közel 270.000 forint kárt okozott.

A vád­lott azon­ban nem elé­ge­dett meg ennyi­vel, a ron­gá­lást tovább foly­tat­ta és még egy javí­tás­ra váró, az utcán par­ko­ló jármű abla­ka­it is kiver­te. Ebben a gép­ko­csi­ban 63.000 forint kár keletkezett.

A bíró­ság a vád­lot­tat 1 év 8 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát 3 évre fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let jogerős.