Főoldal » Hírek » Dühében kukások közé hajtott egy férfi – a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben egy férfi dühé­ben sze­mét­szál­lí­tó autón dol­go­zók közé hajtott.

A sér­tet­tek 2020. decem­ber 4-én, reg­gel, hul­la­dék­szál­lí­tást végez­tek. A gép­jár­mű­ve­ze­tő a teher­au­tó­val meg­állt az út szé­lé­re kihe­lye­zett kukák­nál, hogy a hátsó fel­lé­pőn dol­go­zó test­vér­pár két oldal­ról a sze­me­te­se­ket a gép­jár­mű­höz húzza és azo­kat kiürít­se. A szem­ből, autó­val érke­ző vád­lott meg­állt, hogy a sér­tett áthúz­has­sa előt­te az úttes­ten a kukát, aki ezt köve­tő­en elő­zé­ke­nyen intett a vád­lott­nak, hogy halad­hat tovább. A férfi fél­re­ér­tet­te a kéz­moz­du­la­tot, bántó szán­dé­kot fel­té­te­le­zett, ezért miu­tán elha­ladt a teher­au­tó mel­lett meg­állt, kiszállt a gép­ko­csi­ból és a mun­kás­ra támadt. Föld­re kerül­tek, ahol vád­lott több­ször meg­ütöt­te a sér­tet­tet, aki­nek a segít­sé­gé­re a test­vé­re sie­tett, aki­nek sike­rült őket szét­vá­lasz­ta­ni. Ezt köve­tő­en a vád­lott vissza­ült az autó­ba és elhaj­tott, a hul­la­dék­szál­lí­tó veze­tő­je pedig fél­re­hú­zó­dott és érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get az inci­dens­ről. A 3 mun­kás, vala­mint egy utcá­ban lakó a sze­mét­szál­lí­tó mögött vár­ták a rend­őrö­ket, ami­kor a vád­lott vissza­tért a hely­szín­re és féke­zés nél­kül, 30-35 km/h sebes­ség­gel az ott vára­ko­zó sér­tet­tek közé haj­tott. A gép­ko­csi­ve­ze­tő­nek sike­rült elug­ra­nia, azon­ban a másik három fér­fit elütöt­te a vád­lott. A gázo­lás után a vád­lott és utasa kiug­rot­tak az autó­ból és a sér­tet­tek felé sza­lad­tak, akik ijed­tük­ben egy köze­li bolt­ba menekültek.

A kiér­ke­ző rend­őrök az elkö­ve­tőt a hely­szí­nen elfog­ták. A men­tő­szol­gá­lat mun­ka­tár­sai a sérül­te­ket kór­ház­ba vit­ték, mind­annyi­an könnyű sérü­lé­se­ket szenvedtek.

A vád­lot­tat a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, vala­mint garáz­da­ság vét­sé­ge miatt 5 év bör­tön­bün­te­tés­re, 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra és 7 év jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen az elkö­ve­tő és védő­je elté­rő tény­ál­lás és minő­sí­tés, vala­mint a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben fellebbezett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott. A vád­lott cse­lek­mé­nye sze­ren­csét­le­nebb kime­ne­tel ese­tén össze­sen négy ember halá­lát is okoz­hat­ta volna. Az elkö­ve­tés módja, vala­mint a KRESZ sza­bá­lyok tuda­tos és durva meg­sze­gé­se miatt a vád­lott foko­zot­tan veszé­lyes a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gá­ra és a tár­sa­da­lom­ra. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség ezért az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.