Főoldal » Archív » Dühét ököllel ontotta másokra

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a ceg­lé­di fér­fit, aki mér­gé­ben egy fiút és egy isme­rő­sét verte meg.

 A bűn­ügy vád­lott­ja, egy ceg­lé­di férfi 2018 máju­sá­ban Ceg­lé­den autó­zott. Előt­te két fiú haladt segédmotor-kerékpárokkal. A fiúk for­gal­mi okból meg­áll­tak, mire a férfi rájuk dudált. Az egyik fiú, a bűn­ügy sér­tett­je a vád­lott felé intett.

A férfi szem­te­len­ke­dés­nek vélte a sér­tett inté­sét, ezért a fiú után indult, hogy meg­lec­kéz­tes­se őt. Miu­tán utol­ér­te a moto­ro­so­kat, meg­áll­tak, és a férfi kér­dő­re a sér­tet­tet. A vád­lott olyan indu­la­tos lett, hogy ököl­lel a fiú arcá­ba ütött, aki­nek az ütés­től eltört az orra. A férfi ezután vissza­ült a gép­ko­csi­já­ba, és elhajtott.

A vád­lott 2018. júni­us 5-én este­fe­lé egy ceg­lé­di büfé­ben ita­lo­zott. Meg­lát­ta az egyik isme­rő­sét, egy fér­fit, a bűn­ügy másik sér­tett­jét. A vád­lott hara­gu­dott erre a fér­fi­ra, ezért ami­kor a sér­tett köze­lebb ért, oda­lé­pett hozzá és ököl­lel arcon ütöt­te. A vád­lott vissza­ment a büfé­be, a sér­tett pedig egy köze­li park­ban a padra ült. A vád­lott dühe azon­ban nem csi­tult, ismét oda­ment a fér­fi­hoz, és az arcá­ba fejelt. A vád­lot­tat ekkor az idő­köz­ben érte­sí­tett rend­őrök elfog­ták és őri­zet­be vették.

A Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság haté­kony nyo­mo­zá­sát köve­tő­en a fér­fit a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban, két nap alatt bíró­ság elé állította.

A Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság 2018. júni­us 7-én a vád­lot­tat egy év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, a bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát két évre fel­füg­gesz­tet­te. A bíró­ság íté­le­te jogerős.