Főoldal » Hírek » Durva büntetőfékezés az autópályán – videóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miat­ti vádat emelt egy 58 éves férfi ellen, aki bün­te­tő­fé­ke­zés­sel pró­bált meg­lec­kéz­tet­ni egy másik sofőrt az autópályán. 

A vád sze­rint a férfi 2021 őszén, reg­gel, a meg­en­ge­dett sebes­ség­ha­tárt túl­lép­ve Buda­pest irá­nyá­ba haladt teher­gép­ko­csi­já­val. A sér­tett a vád­lott előtt, vele azo­nos irány­ba köz­le­ke­dett, ami­kor utol­ért egy pony­vás teher­au­tót, melyet meg­elő­zött, majd vissza­tért a külső for­gal­mi sávba. Az elő­zés során a még nagyobb sebes­ség­gel köz­le­ke­dő vád­lott a belső sáv­ban a sér­tett mögé érke­zett, és néhány méter­re meg­kö­ze­lí­tet­te az előt­te hala­dó gép­ko­csit, miköz­ben jár­mű­ve távol­sá­gi fény­szó­ró­ját vil­log­tat­va nem­tet­szé­sét fejez­te ki ami­att, hogy a másik teher­au­tó elő­zé­sé­vel a sér­tett aka­dá­lyoz­ta az útjá­ban. A vád­lott ezután sebes­sé­gét kb. 160 km/órára folya­ma­to­san növel­ve foly­tat­ta útját.

A sér­tett az eset után gyor­sí­tott, utol­ér­te a vád­lott által veze­tett jár­mű­vet, melyet a köve­té­si távol­ság sza­bá­lya­it be nem tart­va meg­kö­ze­lí­tett. A vád­lott ezt ész­lel­ve abból a cél­ból, hogy a mögöt­te érke­ző sér­tet­tet meg­lec­kéz­tes­se, hir­te­len, 2 másod­per­cen keresz­tül fékez­ni kez­dett úgy, hogy azt a for­gal­mi hely­zet vagy más jelen­tős érdek nem indo­kol­ta. Az nn. bün­te­tő­fé­ke­zés során a vád­lott sebes­sé­ge a koráb­bi kb. 159,3 km/óráról 129,6 km/órára csökkent.

A sér­tett ész­lel­ve a vád­lott maga­tar­tá­sát arra vész­fé­ke­zés­sel rea­gált, ezzel sike­rült elke­rül­nie az ütkö­zést, azon­ban a két jármű között csak kb. 2-2,5 méter távol­ság volt.

A jármű sebes­sé­gét hir­te­len féke­zés­sel csök­ken­te­ni csak abban az eset­ben sza­bad, ha ezt a személy- vagy vagyon­biz­ton­ság meg­óvá­sa szük­sé­ges­sé teszi, mely fel­té­te­lek jelen eset­ben nem áll­tak fenn, így ezt a KRESZ-szabályt szeg­te meg a vád­lott, aki így maga­tar­tá­sá­val szán­dé­ko­san köz­vet­len veszély­nek tette ki mások éle­tét és testi épségét.

A járá­si ügyész­ség most benyúj­tott vád­ira­tá­ban a köz­úti köz­le­ke­dés­ben részt­ve­vők­re külö­nö­sen veszé­lyes, és az utób­bi idő­ben elsza­po­ro­dott cse­lek­mény miatt – az egyéb­ként bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A nyo­mo­zó ható­ság a tény­ál­lás­sal össze­füg­gés­ben fel­me­rült egyéb KRESZ-szabályszegések miatt mind a vád­lot­tal, mind a sér­tet­tel szem­ben sza­bály­sér­té­si fel­je­len­tést tett.

A cse­lek­ményt a sér­tett fedél­ze­ti kame­rá­ja rögzítette. 

https://fb.watch/iSOlY6eacb/