Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Durván akart ráijeszteni a sértettre - videóval - a Vas Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te, garáz­da­ság vét­sé­ge és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki meg akar­ta ijesz­te­ni a sér­tet­tet, majd neki­haj­tott a par­ko­ló­ban álló motorjának.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022 júni­u­sá­ban, Cell­dö­möl­kön a kiala­kí­tott vára­ko­zó­he­lyen par­kolt le sze­mély­gép­ko­csi­já­val a sér­tett motor­ke­rék­pár­ja köze­lé­ben, majd elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en egy­szer meg­ütöt­te a bukó­si­sa­kot vise­lő sér­tet­tet. Ezt köve­tő­en vissza­ült az autó­já­ba, majd tola­tást köve­tő­en úgy indult el, hogy a moto­ros­nak odébb kel­lett lép­nie, hogy ne üsse el.

Az elkö­ve­tő ezután szán­dé­ko­san neki­haj­tott a sér­tett motor­ke­rék­pár­já­nak, ami az úttest­re dőlt. A motor­ke­rék­pár­ban több mint 300.000 forint ron­gá­lá­si kár kelet­ke­zett. A sér­tett emi­att a férfi autó­ja fele rúgott, aki hát­ra­to­la­tott, és úgy hagy­ta el a hely­színt, hogy a sér­tett­nek a jármű elől el kel­lett ugra­ni, mert az elkö­ve­tő elütöt­te volna.

A vád­lott garáz­da maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban ria­dal­mat, meg­bot­rán­ko­zást keltsen.

A férfi szán­dé­ko­san meg­szeg­te a KRESZ vonat­ko­zó ren­del­ke­zé­sét, mert úgy köz­le­ke­dett, hogy a személy- és a vagyon­biz­ton­sá­got is veszélyeztette.

A járá­si ügyész­ség fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, pénz­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát is indít­vá­nyoz­ta a fér­fi­val szem­ben, aki­nek a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Sár­vá­ri Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó videó az aláb­bi lin­ken meg­te­kint­he­tő: https://fb.watch/lappiZN6Fh/