Főoldal » Archív » Edénykészletet árulva csapott be egy idős sértettet – vádat emelt az ügyészség

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a román állam­pol­gár­ral szem­ben, aki tavaly ősszel edény­kész­let eladá­sá­val közel 1 mil­lió forin­tos kárt oko­zott  egy több, mint 80 éves férfinak.

A  vád­lott 2018. októ­ber ele­jén csen­ge­tett be az idős sér­tett hód­me­ző­vá­sár­he­lyi házá­hoz. A férfi a sér­tett­nek edény­kész­le­tet, ille­tő­leg kés­kész­le­tet pró­bált érté­ke­sí­te­ni, de a sér­tett elő­ször nem kíván­ta azo­kat meg­vá­sá­rol­ni. A vád­lott rábe­szé­lő maga­tar­tá­sá­nak köszön­he­tő­en azon­ban mégis úgy dön­tött, hogy uno­ká­i­nak meg­ve­szi a férfi által már a csa­lá­di ház bejá­ra­ti ajta­já­ig behor­dott faze­ka­kat, ser­pe­nyő­ket tar­tal­ma­zó étkész­le­tet, vala­mint a 3 db kés­ből és zöld­ség­há­mo­zó­ból álló kés­kész­le­tet. A vád­lott azt mond­ta az idős fér­fi­nak, hogy az edény­kész­let dara­bon­ként 1.650,- Euró, vagy­is 485.000,- Ft, míg a kés­kész­let 20.000,- Ft. A sér­tett ekkor a ház­ból kihoz­ta a meg­ta­ka­rí­tott pén­zét tar­tal­ma­zó műanyag dobozt, majd átadott a két edény­kész­let és a négy kés­kész­let vétel­ára­ként 990.000,- Ft-ot.

Az áruk valós érté­ke a 70.000,- Ft-ot sem érte el, így vád­lott a sér­tett hiszé­keny­sé­gét kihasz­nál­va 920.000,- Ft kárt oko­zott neki.

A járá­si ügyész­ség a román fér­fit a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál vagy fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.