Főoldal » Archív » Édesanyja élettársára támadt – letartóztatási indítvány - A Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki édes­any­ja élet­tár­sá­ra támadt és csak szü­lő­je köz­be­lé­pé­sé­nek volt köszön­he­tő, hogy az nem vég­ző­dött tragédiával.

A negy­ve­nes éve­i­ben járó elkö­ve­tő együtt lakott édes­any­já­val és annak hat­van­öt év felet­ti élet­tár­sá­val – a cse­lek­mény sér­tett­jé­vel – aki­vel koráb­ban nem volt konfliktusa.

2020. júni­us 24-én a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő nagyobb mennyi­sé­gű sze­szes ital elfo­gyasz­tá­sa után fel­hív­ta a segély­hí­vó köz­pon­tot azzal, hogy „meg fogja ölni a családját”.

Ezt köve­tő­en magá­hoz vett egy kést a közö­sen lakott ház­ban és közöl­te a sér­tet­tel, hogy „min­den­kép­pen meg­öli”. Ezzel egy­ide­jű­leg a sér­tett felé szúrt, aki meg­fog­ta a kezét és dula­kod­ni kezd­tek a kés meg­szer­zé­se érdekében.

Miu­tán a sér­tett­nek sike­rült elven­nie a kést, az elkö­ve­tő a sér­tett mögé került és alkar­já­val elkezd­te szo­rí­ta­ni annak nya­kát egé­szen addig, amíg a sér­tett a foj­to­ga­tás­tól tel­je­sen elgyen­gült. Ekkor jelent meg a dula­ko­dás hely­szí­nén az elkö­ve­tő édes­any­ja, aki leszed­te őt a sér­tett­ről és a kést kivit­te a házból.

Az ügy­ben az elkö­ve­tőt ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel gya­nú­sí­tot­ta meg a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re az eljá­rá­si jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a meg­kí­sé­relt cse­lek­mény befe­je­zé­sé­nek elke­rü­lé­se érdekében.