Főoldal » Archív » Égő benzint locsolt a barátjára – viccnek szánta, maradandó sérülést okozott

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a követ­ke­zők miatt.

A vád­lott és barát­ja 2016 szep­tem­be­ré­ben Újszent­mar­gi­ta kül­te­rü­le­tén egy tanyán fűnyí­rás után bog­rács­ban főz­tek, eköz­ben alko­holt is fogyasztottak.A 19 éves vád­lott a fűka­sza tar­tá­lyá­ból ben­zint vett magá­hoz, azt meg­gyúj­tot­ta és az égő anya­got vicc­ből barát­ja felé locsol­ta. A fér­fi­nek ekkor még sike­rült elug­ra­nia, azon­ban később a vád­lott ismét meg­gyúj­tot­ta a ben­zint, és azzal tovább ijeszt­get­te barát­ját. Az égő ben­zin ráfröccsent a sér­tett jobb lábá­ra, ezért a láb­szá­ra és rövid­nad­rág­ja is láng­ra kapott.

A vád­lott miu­tán ész­lel­te cse­lek­mé­nyé­nek követ­kez­mé­nyét, segí­tett barát­já­nak a tűz oltá­sá­ban, illet­ve a szom­szé­dok rövid időn belül gép­ko­csi­val az orvo­si ügye­let­re szál­lí­tot­ták a sérült fér­fit. A sér­tett a jobb lábán, comb­ján, hasán I. és II. fokú égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, melyek mara­dan­dó káro­so­dás­sal gyógyultak.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­cse­lek­ményt beis­me­rő vád­lott ellen mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re irá­nyu­ló vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.