Főoldal » Hírek » Egy 15 éves fiú prostitúcióra bírta rá 17 éves barátnőjét - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 15 éves fia­tal­ko­rú férfi ellen ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt, aki vele együtt a mis­kol­ci gyer­mek­ott­hon­ból elszö­kött barát­nő­jét arra bírta rá, hogy pros­ti­tú­ci­ó­val keres­sen pénzt. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy mis­kol­ci gyer­mek­vé­del­mi ott­hon­ban volt elhe­lyez­ve a sér­tett kis­ko­rú lánnyal, aki­vel érzel­mi kap­cso­lat­ba került. 2019. év tava­szán elszök­tek, a város­ban lak­tak, de május­ra elfo­gyott a pénzük.

A fiú fel­ve­tet­te barát­nő­jé­nek, hogy pros­ti­tú­ci­ó­ból kel­le­ne jöve­del­met sze­rez­ni­ük, ami­hez majd ő segít­sé­get nyújt. A sér­tett, mivel neki is szük­sé­ges volt pénz­re, beleegyezett.

Együtt elmen­tek a város egyik kül­te­rü­le­ti utcá­já­ra, ahol a vád­lott egy autó­val köz­le­ke­dő fér­fit meg­ál­lí­tott, és meg­ál­la­po­dott vele, hogy a sér­tett pén­zért, szá­má­ra sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyújtson.

Az isme­ret­len férfi az autó­val elszál­lí­tot­ta a kis­ko­rút, és vele közö­sült, ami­ért 5.000 forin­tot fize­tett. A sér­tett a tel­jes össze­get átad­ta a fiú­nak, aki abból ciga­ret­tát vásá­rolt, meg­kí­nál­ta belő­le a sér­tet­tet, viszont a vissza­já­ró pénzt tel­jes egé­szé­ben meg­tar­tot­ta magának.

A vád­lott ezután is arra ösz­tö­nöz­te a kis­ko­rú nőt, hogy a későb­bi­ek­ben is ily módon jus­sa­nak pénz­hez, de a sér­tett ezt megtagadta.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben letöl­ten­dő, de vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést indít­vá­nyo­zott párt­fo­gó fel­ügye­let elrendelésével.