Főoldal » Archív » Egy autómárka lopott darabjaira utazott a szerelő - FOTÓKKAL

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a gyöm­rői fér­fi­val szem­ben, aki egy autó­már­ká­ba tar­to­zó, tizen­egy lopott gép­ko­csit szer­zett meg, sze­relt át és adott el.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy gyöm­rői férfi, autó­sze­re­lő­ként dol­go­zott. A vád sze­rint a férfi 2013 már­ci­u­sa óta oly módon tett szert jöve­de­lem­re, hogy lopott sze­mély­gép­ko­csi­kat szer­zett meg, és azo­kat a gyöm­rői műhe­lyé­ben alkat­ré­sze­ik­re szét­bon­tot­ta. A lopott autók egy autó­már­ka külön­bö­ző típu­sai vol­tak. Az érté­kük két mil­lió forint és tíz mil­lió forint között moz­gott. A férfi tisz­tá­ban volt a gép­ko­csik eredetével.

A vád­lott a bon­tott alkat­ré­sze­ket roncs gép­ko­csik­ba épí­tet­te be. Ha szük­sé­ges volt, az alkat­ré­sze­ken talál­ha­tó egye­di azo­no­sí­tó jele­ket eltá­vo­lí­tot­ta, kivág­ta, meg­ha­mi­sí­tot­ta. Az így össze­ál­lí­tott sze­mély­gép­ko­csi­kat hamis adás­vé­te­li szer­ző­dés­sel értékesítette.

A férfi 2016 janu­ár­já­ig tizen­egy lopott sze­mély­gép­ko­csit szer­zett meg.

2016 janu­ár­já­ban a kora haj­na­li órák­ban Buda­pest­ről ellop­tak egy, szin­tén a vád­lott érdek­lő­dé­si köré­be tar­to­zó sze­mély­gép­ko­csit. Az autó a reg­ge­li órák­ban már a vád­lott műhe­lyé­ben volt. A férfi elkezd­te a gép­ko­csi szét­bon­tá­sát: kisze­rel­te annak bel­se­jét, eltá­vo­lí­tot­ta a for­gal­mi rend­szám­táb­lá­kat, vala­mint a szél­vé­dő­ről a regiszt­rá­ci­ós mat­ri­cát. Ekkor jelen­tek meg a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói, akik tet­ten érték, és őri­zet­be vet­ték a vádlottat.

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel vádol­ja a fér­fit. A járá­si ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­lot­tal szemben.