Főoldal » Archív » Egy debreceni férfi közel tíz évig élt a sértettek prostitúciós tevékenységéből

A férfi 2005-ben ismer­ke­dett meg az egyik sér­tet­tel, -aki­ről tudta, hogy pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get folytat-, és rövid idő után az irá­nyí­tá­sa és az ellen­őr­zé­se alá vonta. A sér­tett kez­det­ben Auszt­ri­á­ban és Hol­lan­di­á­ban bor­dély­há­zak­ban dol­go­zott, majd a nagyobb bevé­tel érde­ké­ben a férfi  Svájc­ba küld­te. A sér­tett az álta­la meg­szer­zett pénz nagy részét  rend­sze­re­sen átutal­ta vagy sze­mé­lye­sen adta át a fér­fi­nek.

2009 évtől kez­dő­dő­en a férfi a barát­nő­je által Auszt­ri­á­ban foly­ta­tott pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get is az irá­nyí­tá­sa alá vonta, így már  két nő ese­té­ben hatá­roz­ta meg, hogy hol dol­goz­za­nak, és uta­sí­tot­ta őket, hogy tele­fo­non folya­ma­to­san tájé­koz­tas­sák  a bevé­tel nagy­sá­gá­ról.

A sér­tet­tek 2014. novem­ber 30-ig heten­te rend­sze­re­sen átad­ták a vád­lott­nak bevé­te­lük nagyobb részét, ami nem­rit­kán napi 270-300 euró között moz­gott.

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott ellen kitar­tott­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat a Püs­pök­la­dá­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá a lefog­lalt és bizo­nyít­ha­tó­an a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ből szár­ma­zó nagy össze­gű kész­pénz, éksze­rek, gép­jár­mű­vek vonat­ko­zá­sá­ban vagyon­el­kob­zás­ra tett indít­ványt.