Főoldal » Hírek » Egy doboz sörért vállalta öt kölyökmacska megölését – fotóval – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 50 éves férfi és 46 éves társa ellen, akik kiol­tot­ták négy macs­ka életét.

A vád­irat sze­rint a fia­ta­labb férfi 2023. szep­tem­ber 12-én meg­kér­te a mási­kat, hogy a háza pad­lá­sán lévő kölyök­macs­ká­kat „tün­tes­se el”, ezért egy doboz sört aján­lott neki. A másik férfi fel­ment a pad­lás­ra, egy 30x30 cen­ti­mé­te­res nylon zacs­kó­ba tette a pár napos cicá­kat, majd a fizet­sé­gül kapott sör­rel együtt haza­ment. A háza udva­rán a zacs­kó szá­ját bekö­töt­te, mert később akar­ta elás­ni az álla­to­kat, majd elment otthonról.

A vád­lott szom­széd­ja meg­hal­lot­ta a két­ség­be­esett nyá­vo­gást, és ami­kor meg­lát­ta, hogy az egy nylon zacs­kó­ból jön, érte­sí­tet­te a rend­őrö­ket és az állatvédőket.

A rend­őrök enge­dé­lyé­vel a szom­széd egyik roko­na átmá­szott a kerí­té­sen és a tűző napon lévő zacs­kó szá­ját kinyi­tot­ta. Ekkor­ra három kölyök­macs­ka már elpusz­tult, kettő pedig élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, eze­ket az állat­vé­dők orvos­hoz szál­lí­tot­ták. Az élet­ve­szélyt az egyi­kük­nél sike­rült elhá­rí­ta­ni, a másik orvos­hoz vitt állat azon­ban ugyan­csak elpusztult.

A négy macs­ka rend­kí­vü­li szen­ve­dés­sel pusz­tult el, esé­lyük sem volt a menekülésre.

A macs­ka­tu­laj­do­nost fel­buj­tó­ként, tár­sát pedig tet­tes­ként elkö­ve­tett, több állat pusz­tu­lá­sát okozó állat­kín­zás bűn­tet­té­vel vádol­ta meg az ügyész­ség, és velük szem­ben elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint 124.444 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sé­re tett indítványt.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.

A fotó a szem­lén készült. 

A 30x30 centiméteres nylon zacskó