Főoldal » Hírek » Egy éjszakán át kínozta élettársát - rendőrségi fotókkal - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki bezár­kó­zott élet­tár­sá­val a házuk­ba, és őt fél­té­keny­ség­ből egy éjsza­kán keresz­tül válo­ga­tott módon bántalmazta.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő és a sér­tett hosszú ideje vol­tak élet­tár­sak, azon­ban kap­cso­la­tuk éppen a férfi fél­té­keny­sé­ge okán meg­rom­lott. 2021 janu­ár­já­ban a sér­tett több hétre elhagy­ta pár­ját, de végül a férfi test­vé­re vissza­vit­te Nagy­kő­rös­re. A vissza­té­rés esté­jén az elkö­ve­tő a nőre támadt, poha­rat tört össze a fején. A férfi este fél 8-kor bezár­ta a ház bejá­ra­ti ajta­ját, majd a kul­csot zseb­re tette. Ezt köve­tő­en egész éjsza­kán át külön­bö­ző módo­kon bán­tal­maz­ta a nőt, ami­vel arra akar­ta ráven­ni, hogy vall­ja be, hogy hűt­len volt hozzá.

A bán­tal­ma­zás során test­szer­te több ízben kéz­zel, illet­ve bot­tal, továb­bá kala­páccsal ütle­gel­te, meg­rúg­ta és több helyen kés­sel meg­vág­ta a sér­tet­tet. Az órá­kig tartó lelki és fizi­kai sanyar­ga­tás alatt a sér­tett két­szer is esz­mé­le­tét vesztette.

A cse­lek­ményt köve­tő napon a nő a bán­tal­ma­zá­sok miatt olyan rossz álla­pot­ba került, hogy az már az elkö­ve­tőt is meg­ijesz­tet­te és végül kór­ház­ba vitte. A nagy­fo­kú vér­vesz­te­sé­get elszen­ve­dő sér­tett éle­tét kizá­ró­lag a szak­sze­rű orvo­si segít­ség men­tet­te meg.

A Pest Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és minő­sí­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a férfi ellen.

A férfi által hasz­nált néhány esz­kö­zök­ről készült kép, az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-az-elettars