Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Egy év alatt közel 65 millió forint vagyonra tett szert egy kábítószerkereskedő bűnszervezet – rendőrségi videóval - a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Vár­me­gyei Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt vádat emelt tíz fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tők a szer­ve­zet­ten műkö­dő kábítószer-kereskedelemmel egy év alatt mint­egy 65 mil­lió forint­tal gazdagodtak. 

A vád­irat sze­rint a ter­hel­tek egyi­ke által irá­nyí­tott bűn­szer­ve­zet kábí­tó­szer alap­anya­gok és kábí­tó­szer kül­föld­ről, illet­ve Magyar­or­szág­ról tör­té­nő beszer­zé­sét, elő­ál­lí­tá­sát, továb­bá érté­ke­sí­té­sét végez­te. A szer­ve­zet koka­in, mari­u­á­na, exta­sy, amfe­ta­min, illet­ve metam­fe­ta­min ható­anya­gú kábí­tó­sze­rek­kel kereskedett.

A tagok között a fel­ada­tok meg­osz­tot­tak vol­tak, egy részük a kábí­tó­szer alap­anya­gok beszer­zé­sé­ben vett részt, illet­ve minő­ség­el­len­őr­zést vég­zett, vol­tak, akik drog-, illet­ve pénz­fu­tár­ként működ­tek, továb­bá aki a kábí­tó­szer­rak­tárt működ­tet­te, fel­ügyel­te, míg a továb­bi vád­lot­tak a szál­lí­tás­sal, illet­ve a kábí­tó­szer elő­ál­lí­tá­sá­val fog­lal­koz­tak. A szer­ve­zet tag­jai az irá­nyí­tó uta­sí­tá­sai sze­rint jár­tak el, akik részé­re java­dal­ma­zást is biztosított.

A szer­ve­zet egy év alatt 12 kg koka­int, 205 kg mari­hu­á­nát, 102 kg amfe­ta­mint, vala­mint 16.000 db exta­sy tab­let­tát érté­ke­sí­tett. 185 liter amfe­ta­min­ola­jat vásá­rol­tak, ame­lyet amfe­ta­min elő­ál­lí­tá­sá­hoz hasz­nál­tak fel. A bűn­szer­ve­zet közel 65 mil­lió forint vagyon­gya­ra­po­dást ért el.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­hel­tek­kel szem­ben szabadságvesztés- és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, mint­egy 65 mil­lió forint ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást indítványozott.

A rend­őr­ség vide­ót is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/osszehangolt-akcioban-negy-gyanusitottat-elfogtak#2