Főoldal » Archív » Egy évet kapott a vállalkozó, hogy a költségvetési csalással okozott kárt megtérítse

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tést alkal­ma­zott azzal a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben, aki 4,5 mil­lió forint kárt oko­zott az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek, de a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te és vál­lal­ta a vagyo­ni hát­rány megtérítését.

Az új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­ben a koráb­ban vád­eme­lés elha­lasz­tá­sa­ként ismert intéz­ményt a fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés vál­tot­ta fel, mely lehe­tő­sé­get teremt az ügyész­ség­nek arra, hogy kisebb tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, a bíró­sá­gi eljá­rást elke­rül­ve az eljá­rást fel­füg­gessze és a gya­nú­sí­tott részé­re olyan maga­tar­tá­si sza­bályt – így külö­nö­sen a sér­tett­nek jóvá­té­tel adá­sát, az oko­zott kár meg­té­rí­té­sét – írjon elő, amely haté­ko­nyan képes orvo­sol­ni a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott sérelmet.

Az intéz­mény vitat­ha­tat­lan elő­nye - a gyor­sa­ság és a költ­ség­ha­té­kony­ság mel­lett - az, hogy az elkö­ve­tőt érde­kelt­té teszi a jog­kö­ve­tő maga­tar­tás tanú­sí­tá­sá­ban és a jóvá­té­tel tel­je­sí­té­sé­ben, ugyan­is ha az eljá­rás fel­füg­gesz­té­sé­nek tar­ta­ma alatt elkö­ve­tett szán­dé­kos bűn­cse­lek­mény miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ják ki, vagy a vál­lalt maga­tar­tá­si sza­bályt nem tel­je­sí­ti, az ügyész­ség foly­tat­ja az eljá­rást, és a tör­vé­nyi fel­té­te­lek meg­lé­te ese­tén vádat emel ellene.

A saját vál­lal­ko­zá­sát veze­tő férfi ellen azért indult bün­te­tő­el­já­rás, mert a való­ság­ban el nem vég­zett munka után kiál­lí­tott költ­ség­szám­lá­kat helye­zett el a köny­ve­lé­sé­ben, majd a szám­lák álta­lá­nos for­gal­mi adó tar­tal­mát a cége negyed­évi ÁFA-bevallásában levo­nás­ba helyez­te, így az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek közel 4,5 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okozott.

A bün­tet­len elő­éle­tű férfi azon­ban a nyo­mo­zás során beis­me­rő val­lo­mást tett és vál­lal­ta az adó­be­vé­tel csök­ke­nés meg­té­rí­té­sét, mely­re tekin­tet­tel az ügyész­ség az eljá­rást 1 évre fel­füg­gesz­tet­te. Ha a fel­té­te­les fel­füg­gesz­tés tar­ta­ma ered­mé­nye­sen lete­lik, és kárt a gya­nú­sí­tott tel­jes egé­szé­ben meg­té­rí­ti, az ügyész­ség az eljá­rást meg fogja szüntetni.