Főoldal » Hírek » Győri Fellebbviteli Főügyészség » Egy évtizeden keresztül követte el a bűncselekményeket a családtagjai sérelmére – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta a bün­te­té­se súlyo­sí­tá­sát annak az apá­nak, aki hosszú időn keresz­tül tes­ti­leg és lel­ki­leg is bán­tal­maz­ta a csa­lád­tag­ja­it, sze­xu­á­li­san molesz­tál­ta a kislányát.

A jog­erős íté­let sze­rint a házas­pár egy sop­ron­kő­hi­dai lakás­ban együtt nevel­te a 2005 augusz­tu­sá­ban szü­le­tett lányu­kat és a 2012 ápri­li­sá­ban szü­le­tett fiu­kat. A házas­sá­guk 2008. évtől meg­rom­lott, emi­att a férfi rend­sze­re­sen kia­bált fele­sé­gé­vel, meg­ver­te, lel­ki­leg gyö­tör­te. Mind­ezek­nek a gye­re­kek is szem- és fül­ta­núi vol­tak, sírva kér­ték apju­kat a cse­lek­mény befe­je­zé­sé­re. A férfi a gye­re­ke­ket sem kímél­te, nad­rág­szíj­jal ütöt­te, meg­rúg­ta őket, meg­alá­zó­an beszélt velük. Ami­kor az anya a védel­mük­re kelt, őt ezért is bán­tal­maz­ta. A gye­re­kek gyak­ran éhe­sen érkez­tek meg az óvo­dá­ba, isko­lá­ba, a szü­le­ik estig nem gon­dos­kod­tak a fel­ügye­le­tük­ről. Mind­ezek miatt 2018 nya­rán a test­vé­rek háti­zsák­kal „világ­gá men­tek”, amit egy szom­széd ész­lelt és haza­kí­sér­te őket.

A férfi 2015 -2018 között fenye­ge­tés­sel sze­xu­á­lis cse­lek­mény elvég­zé­sé­re is kény­sze­rí­tet­te a lányát.

A Győri Tör­vény­szék az apát 11 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, és vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás­tól, amely­nek kere­té­ben gyer­me­kek­kel kerül­ne kap­cso­lat­ba. Az apa szü­lői fel­ügye­le­ti jogát a két gyer­mek vonat­ko­zá­sá­ban meg­szün­tet­te. A tör­vény­szék az anya bűnös­sé­gét is meg­ál­la­pí­tot­ta 2 rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­ben, és ezért őt 1 év 7 hónap, 4 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­le­tet ellen a férfi és a védő­je fel­men­tés, míg az ügyész a bün­te­té­se súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fellebbezett.

A másod­fo­kú eljá­rás­ban a Győri Íté­lő­táb­la a 2023. szep­tem­ber 7-én kihir­de­tett íté­le­té­ben a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­já­val egyet­ér­tett, a férfi bün­te­té­sé­nek a tar­ta­mát 16 évre felemelte.