Főoldal » Hírek » Egy hangszóróért rabolta ki a 12 éves sértettet - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki egy Kalo­csa kör­nyé­ki falu­ban a nyílt utcán kivet­te a gyer­mek­ko­rú sér­tett kezé­ből a hang­szó­ró­ját, majd az azt vissza­ké­rő gyer­me­ket meg­lök­te és megfenyegette.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű hely­bé­li férfi 2022. feb­ru­ár 28-án, este, itta­san sétált a Kalo­csa mel­let­ti Bátyán. Az egyik utcá­ban fel­fi­gyelt két zenét hall­ga­tó fiúra, a 12 éves sér­tett­re és 14 éves barát­já­ra. Az erős fizi­ku­mú vád­lott a nála 25 cen­ti­mé­ter­rel ala­cso­nyabb sér­tett­hez lépett és kivet­te a kezé­ből az 1.000 forint érté­kű blu­e­to­oth hang­szó­ró­ját, egy­út­tal 100 forin­tot adott át a gyer­mek­nek és kije­len­tet­te, hogy a hang­szó­ró így már az övé.

A sér­tett azon­ban bát­ran közöl­te a fia­tal­em­ber­rel, hogy nem adja el neki a hang­szó­rót, főleg nem ennyi­ért, ezért a pénzt vissza­ad­ta és kérte, hogy a vád­lott is adja vissza a hang­szó­rót. Az elkö­ve­tő azon­ban a hang­szó­rót nem adta vissza, hanem elő­ször meg­lök­te, majd – miu­tán a sér­tett azt mond­ta, hogy érte­sí­ti anyu­ká­ját, ha nem kapja vissza a hang­szó­rót – meg is fenye­get­te a vád­lot­tat és a hang­szó­ró­val együtt távozott.

Még aznap a késő esti órák­ban a jobb belá­tás­ra tért vád­lott elment a sér­tett csa­lád­já­nak házá­hoz és a sér­tett neve­lő­nap­já­nak vissza­ad­ta a hang­szó­rót, így a kár megtérült.

Az ügyész­ség a fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.