Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Egy hónapig együtt élt a gyilkos a hullával - vádemelés fotókkal

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki lakó­tár­sát meg­öl­te, majd a hul­lá­val egy hóna­pig lakott egy szobában.

A vád­lott és a sér­tett régi isme­rő­sök vol­tak, akik Pécsett, egy négy lakás­ból álló ingat­lan­ban lak­tak. A négy lakás közül kettő a sér­tett tulaj­do­ná­ban volt, az egyi­ket ő hasz­nál­ta, míg a mási­kat a vád­lott szí­ves­sé­gi használóként.

A vád­lott és áldo­za­ta jó kap­cso­lat­ban vol­tak, a sér­tett állan­dó, illet­ve alkal­mi mun­ká­ból szár­ma­zó bevé­te­le­i­ből fedez­ték kiadá­sa­i­kat, a ház­tar­tást a vád­lott vezette.

Közö­sen rend­sze­re­sen fogyasz­tot­tak alko­holt, mely­nek során több­ször leittasodtak.

2018. októ­ber végén a két férfi a közö­sen hasz­nált lakás­ban tar­tóz­ko­dott, itt ittas álla­pot­ban szó­vál­tás­ba keve­red­tek, mely köl­csö­nös tett­le­ges­ség­gé fajult.

Ennek során a vád­lott a sér­tet­tet köze­pes erő­vel állon ütöt­te, majd a kezé­ben lévő kés­sel, nagy erő­vel mell­ka­son szúr­ta. A sér­tett a szú­rás követ­kez­té­ben egyen­sú­lyát vesz­tet­te, majd arc­cal a pad­ló­ra zuhant.

Ezt köve­tő­en a vád­lott a föl­dön fekvő sér­tet­tet a kés­sel a hátán is nagy erő­vel megszúrta.

A sér­tett a szú­rá­sok követ­kez­té­ben elhunyt.

A vád­lott az elkö­ve­tés után két nap­pal az álta­la hasz­nált lakás szo­bá­já­ban a holt­tes­tet egy leeresz­tett műanyag úszó­me­den­cé­be teker­te, majd a hul­lá­val tovább­ra is egy lakás­ban lakott.

2018. novem­ber köze­pén egy sző­nye­get is rátett az erő­sen oszló holt­tes­tet rejtő műanyag úszó­me­den­cé­re és köré mosó­szert szórt. A vád­lott célja az volt, hogy a későb­bi­ek­ben a holt­tes­tet a ház mögöt­ti mocsa­ras terü­le­ten elrejti.

Idő­köz­ben a sér­tett és a vád­lott közös isme­rő­sei több­ször érdek­lőd­tek a sér­tett hol­lé­te felől, mely­re az elkö­ve­tő min­den eset­ben kité­rő vála­szo­kat adott.

2018. novem­ber végén a vád­lot­tat meg­lá­to­gat­ta egy isme­rő­se a lakás­ban, ahol az erős szag és a lakás­ban ural­ko­dó körül­mé­nyek miatt a későb­bi­ek­ben beje­len­tést tett a rendőrségen.

Ezt köve­tő­en a lakás­ban tar­tott ház­ku­ta­tás során talál­ták meg az elhunyt sér­tet­tet a rendőrök.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye az ember­ölés bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.