Főoldal » Hírek » Egy hónapon belül három nőt próbált megerőszakolni egy férfi – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy hóna­pon belül három nőt pró­bált meg­erő­sza­kol­ni. Egyi­kü­ket ki is fosz­tot­ta és még haza is akar­ta vinni magához.

A vád­irat sze­rint a húszas évei köze­pén járó elkö­ve­tő 2023. júni­us 5-én Bács-Kiskun vár­me­gyé­ben, az 5. számú főút mel­let­ti egy par­ko­ló­ban támad­ta meg első áldo­za­tát. A sér­tett nőt a férfi a hajá­nál fogva egy erdős terü­let­re rán­gat­ta, majd ott aka­ra­ta elle­né­re, elhú­zó­dó­an, több módon is sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett vele. A nő ellen­ál­lá­sát úgy törte meg, hogy nya­ká­hoz egy kést tart­va meg­fe­nye­get­te. A férfi a cse­lek­mény során a nő tás­ká­já­ból a benne lévő 34.000,- forin­tot is elvette.

Miu­tán az elkö­ve­tő vég­zett a cse­lek­mény­sor­ral közöl­te a sér­tet­tel, hogy haza viszi magá­val, majd arra kény­sze­rí­tet­te, hogy együtt gya­log elin­dul­ja­nak az út men­tén. Körül­be­lül 1,5 kilo­mé­ter után beér­tek egy Bács-Kiskun vár­me­gyei köz­ség­re és a nő kihasz­nál­va, hogy már lakott terü­le­ten van­nak, elszaladt.

A férfi ezt köve­tő­en 2023. júni­us 10-én, egy Lajos­mi­zsén talál­ha­tó ingat­lan­ba pró­bált meg beha­tol­ni azért, hogy az ott lakó, álta­la egyéb­ként ismert nővel sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végez­zen. A zajra a sér­tett fel­éb­redt és kiszólt a vád­lott­nak, hogy hagy­ja békén és men­jen el. A férfi fenye­ge­tődz­ni kez­dett, hogy ha nem enge­di be, akkor betö­ri az ajtót és meg­öli. A nő erre meg­ijedt és kinyi­tot­ta az ajtót. A férfi a ház­ban a nőt a kana­pé­ra lökte és meg­pró­bált vele sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végez­ni, de nem sike­rült izgal­mi álla­pot­ba kerül­nie. Ezt a sér­tett is ész­lel­te és sike­rült végül lebe­szél­nie a vád­lot­tat a cse­lek­mé­nyé­ről, aki a hely­szín­ről távozott.

2023. júli­us 1-én az 5. számú főút men­tén, Tábor­fal­va kül­te­rü­le­tén táma­dott meg a férfi egy újabb nőt. Mell­ka­sát átka­rol­va, keze­it lefog­va berán­gat­ta az út mel­let­ti erdős-bokros terü­let­re. Ezután meg­fe­nye­get­te a sikol­to­zó sér­tet­tet, hogy ha ellen­áll illet­ve nem hall­gat el, akkor meg­öli. A sér­tett félel­mé­ben enge­del­mes­ke­dett a vád­lott­nak, aki ezután több módon is sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett vele, majd a hely­szín­ről elmenekült.

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben 2 rend­be­li befe­je­zett és 1 rend­be­li kísér­le­ti szak­ban maradt sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, kifosz­tás bűn­tet­te, aljas indok­ból elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és magán­lak­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat.