Főoldal » Hírek » Egy hónapon belül két vádirat a gyermekét veszélyeztető apával szemben- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség előbb tizen­két rend­be­li vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény, lopás és sik­kasz­tás miatt, majd -mint­egy három hét múlva- kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt is vád­ira­tot nyúj­tott be azzal az apá­val szem­ben, aki egy­részt súlyo­san elha­nya­gol­ta szü­lői köte­le­zett­sé­ge­it, más­részt a lopá­sok hely­szí­ne­i­re gyer­me­két is magá­val vitte.

Az egyik vád­irat sze­rint a férfi tizen­egy rend­be­li lopást köve­tett el 2018. augusz­tus, szep­tem­ber, októ­ber hóna­pok­ban Dorog, Tát, Tokod-Üveggyár, Nyer­ge­súj­fa­lu terü­le­tén. A férfi hat eset­ben gáz­ola­jat lopott úgy, hogy a mun­ka­gé­pek, teher­gép­ko­csik üzem­anyag tar­tá­lyá­ból azt leszív­ta, evé­gett három telep­hely­re és egy épí­té­si terü­let­re hatolt be. A leg­sú­lyo­sabb eset­ben a férfi 2018. októ­be­ré­ben egy táti csa­lá­di ház­ból ház­tar­tá­si esz­kö­zö­ket tulaj­do­ní­tott el 301.450,- Ft érték­ben. A sik­kasz­tást a férfi azzal követ­te el, hogy a mun­ka­he­lyén szál­lí­tás végett rábí­zott ömlesz­tett cukor­ból

24 darab, egyen­ként 25 kg-os zsá­kot eltu­laj­do­ní­tott.

A másik vád­irat sze­rint a férfi 2017. évtől elha­nya­gol­ta a kis­ko­rú gyer­me­két, nem segí­tett neki tanul­má­nya­i­ban, az isko­lá­val kap­cso­la­tot nem tar­tott, kife­je­zett kérés elle­né­re nem ment sem szü­lői érte­kez­let­re, sem foga­dó­órák­ra. A férfi a gyer­me­ke tovább­ta­nu­lá­sá­val kap­cso­la­tos ira­ta­it nem írta alá, ezzel a gyer­mek tovább­ta­nu­lá­sát veszé­lyez­tet­te. A vád­lott a gyer­me­két több­ször fel­po­foz­ta, vele agresszív volt, nem biz­to­sí­tott olyan csa­lá­di lég­kört, amely a gyer­mek egész­sé­ges érzel­mi és erköl­csi fej­lő­dé­sé­hez szük­sé­ges.

A férfi a lopá­sok hely­szí­ne­i­re az akkor 14. élet­évét alig betöl­tött, az apjá­tól való félel­mé­ben önál­ló aka­rat tanú­sí­tá­sá­ra kép­te­len gyer­me­két is magá­val vitte.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a két ügyet egye­sít­se, a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je.