Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Egy idős házaspárt raboltak ki az elkövetők - rendőrségi videóval - a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Vár­me­gyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő rab­lás bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta két férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2023. feb­ru­ár 2-án, Móron kira­bol­tak egy idős házaspárt.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a fér­fi­ak éjjel, egy óra körül befe­szí­tet­ték a házas­pár házá­nak ajta­ját, bemen­tek a házba, ott kuta­tást, for­ga­tást végez­tek. A zajra a ház háló­szo­bá­já­ban alvó férfi fel­éb­redt és kiment az elő­szo­bá­ba, a gya­nú­sí­tot­tak ekkor a fejé­re egy kabá­tot dob­tak. A sér­tett ennek hatá­sá­ra elesett, őt az egyik férfi a fejé­nél fogva a föld­re szo­rí­tot­ta, eköz­ben pedig a két társa a lakó­épü­let helyi­sé­ge­it átku­tat­ta. A fér­fi­ak a zajra fel­éb­re­dő idős asszony fejé­re szin­tén egy ruha­da­ra­bot tet­tek, majd 10.000.000 forint kész­pénz­zel távoz­tak a helyszínről.

A cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel – amely 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés – meg­ala­po­zot­tan lehet tar­ta­ni a gya­nú­sí­tot­tak szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től. Mivel a cse­lek­ményt vissza­eső­ként követ­ték el, fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­né­nek el. Meg­ala­po­zot­tan lehet tar­ta­ni továb­bá attól, hogy a gya­nú­sí­tot­tak a tet­tes­tár­sa­ik­kal, illet­ve a sér­tet­tek­kel tör­té­nő kap­cso­lat­fel­vé­tel­lel a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­nék, továb­bá a sér­tet­te­ket meg­pró­bál­nák jog­el­le­ne­sen befolyásolni.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát. A dön­tés védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem végleges.

A rend­őr­ség vide­ót tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-rablas-elkovetoi-0