Főoldal » Archív » Egy nádasdladányi rendezvényen részvevőt leszúró férfi letartóztatásának indítványozása

A Fejér Megyei Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a 22 éves fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2019. júni­us 2-án, Nádasd­la­dány­ban kés­sel meg­szúrt egy 28 éves fér­fit, aki annak követ­kez­té­ben éle­tét vesztette.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott és a sér­tett a haj­na­li órák­ban, egy nyil­vá­nos kerti ren­dez­vé­nyen isme­ret­len okból és előz­mé­nye­ket köve­tő­en köl­csö­nö­sen bán­tal­maz­ta egy­más, amely miatt a biz­ton­sá­gi sze­mély­zet őket a ren­dez­vény terü­le­té­ről eltá­vo­lí­tot­ta. A gya­nú­sí­tott a férfi bán­tal­ma­zá­sá­nak a szán­dé­ká­val nem hagyott fel, őt vere­ke­dés­re szó­lí­tot­ta fel, majd ami­kor a sér­tett arcon ütöt­te, a hely­szín­ről elfu­tott. A sér­tett utána sza­ladt, a gya­nú­sí­tott ezt köve­tő­en a ren­dez­vény terü­le­tén kívü­li szer­viz úton, a sér­tet­tet egy magá­nál tar­tott kés­sel leg­alább két alka­lom­mal mell­ka­son szúr­ta. A férfi olyan súlyos sérü­lést szen­ve­dett, amely­nek követ­kez­té­ben a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás elle­né­re a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A bűn­cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súly­ra és súlyos tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tott szö­kés­sel vagy elrej­tő­zés­sel  a bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alól kivon­ná magát, ugyan­ak­kor ala­po­san lehet tar­ta­ni attól is, hogy a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­né, veszélyeztetné.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te, a dön­tés nem végleges.