Főoldal » Hírek » Egy nap alatt két embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség teg­nap két ember­csem­pész – egy ukrán és egy Német­or­szág­ban élő afgán férfi - letar­tóz­ta­tás­ra tett indít­ványt a nyo­mo­zá­si bíró felé.

Az ukrán állam­pol­gár­sá­gú gya­nú­sí­tott 2020. decem­ber 12-ét meg­elő­ző­en álla­po­dott meg eddig isme­ret­len meg­bí­zó­já­val abban, hogy 100 euró fejé­ben ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­pész a szerb-magyar állam­ha­tár­tól Auszt­ri­á­ba. A meg­bí­zás­nak meg­fe­le­lő­en a gya­nú­sí­tott szom­ba­ton dél­ben fel­vett az álta­la veze­tett gép­ko­csi­ba - tele­fo­non adott uta­sí­tá­so­kat követ­ve - Sze­ged kül­te­rü­le­tén 5, magát szír nem­ze­ti­sé­gű­nek valló sze­mélyt. Az uta­sok a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­tek, őket más ember­csem­pé­szek jut­tat­ták át a zöld­ha­tá­ron. Rövid­del az elin­du­lást köve­tő­en a helyi rend­őr­ség jár­őrei a gya­nú­sí­tot­tat ellen­őr­zés alá von­ták, elő­ál­lí­tot­ták, majd őri­zet­be vet­ték.

Az afgán férfi szin­tén szom­ba­ton, este 8 óra­kor vett fel Sze­ge­den az álta­la veze­tett autó­ba 4, magát szír állam­pol­gár­sá­gú­nak valló sze­mélyt, akik a magyar-szerb állam­ha­tárt jog­el­le­ne­sen lép­ték át. Őt is rövid­del az uta­sok fel­vé­te­le és az elin­du­lást köve­tő­en iga­zol­tat­ták a rend­őrök, majd indí­tot­tak vele szem­ben bün­te­tő eljá­rást.

Az állam­ha­tár átlé­pés­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rá­sok­ban a főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a fér­fi­ak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re.  A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja teg­na­pi napon az egyik gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te, míg a másik férfi vonat­ko­zá­sá­ban a mai napon tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel tar­tan­dó ülé­sen fog dön­te­ni a kény­szer­in­téz­ke­dés­ről.