Főoldal » Archív » Egy nap alatt kétszer rabolt a kecskeméti nő

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li rab­lás, súlyos testi sér­tés és lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy kecs­ke­mé­ti nővel szem­ben, aki 2017. októ­ber 30-án nap­köz­ben Kis­kun­fél­egy­há­zán a nyílt utcán női áldo­za­ta­i­ra támadt és kira­bol­ta őket. Egyi­kük azon­ban nem hagy­ta magát, így dula­ko­dás után a rabló üres kéz­zel távozott.

A 24 éves nő 2017. októ­ber 30-án dél­előtt Kis­kun­fél­egy­há­zán, a házi­or­vo­si ren­de­lő előt­ti utca­sza­ka­szon 87 éves női áldo­za­tá­ra támadt, kezé­ből kitép­te a bőr kézi­tás­ká­ját, majd nagy erő­vel az épü­let falá­nak lökte, aki ettől a föld­re került. A rabló magá­val vitte a sér­tett mobil­te­le­fon­ját, sze­mé­lyes ira­ta­it és pénz­tár­cá­ját, mely­ben 10 ezer forint kész­pénz volt. A meg­tá­ma­dott sér­tett repesz­tett és zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, súlyo­sabb sérü­lés­ként azon­ban bor­dá­ja vagy vala­mely vég­tag­ja is eltör­he­tett volna, mely­nek elma­ra­dá­sa nem a rab­lón múlott.

Még ugyan­ezen a napon 18 óra körül a vád­lott leszó­lí­tot­ta az utcán gya­lo­go­san köz­le­ke­dő másik nőt és pénzt kért tőle, azon­ban ő nem adott neki. Erre a vád­lott a nő tás­ká­ját meg­ra­gad­ta, ki akar­ta tépni a kezé­ből, a meg­tá­ma­dott nő azon­ban ezt nem hagy­ta. Dula­kod­ni kezd­tek, mely­nek során a sér­tett­nek több­ször is sike­rült meg­üt­nie táma­dó­ját, aki végül ellök­te őt és zsák­mány nél­kül elhagy­ta a hely­színt. Áldo­za­ta a lökés­től beesett a járda mel­let­ti kert­be, ami miatt a bal kezén 8 napon túl gyó­gyu­ló, ízü­le­ti sza­lag­sé­rü­lést szenvedett.

A rab­lá­so­kat meg­elő­ző napok­ban a vád­lott több lopást is elkö­ve­tett: 2017. októ­ber 25-én reg­gel Kis­kun­fél­egy­há­zán egy gyógy­ko­csit maga előtt toló nőtől úgy lopta el érté­ke­it, hogy a kocsi kosa­rá­ból kikap­ta a sér­tett bőr tás­ká­ját, benne pénz­tár­cá­já­val, mobil­te­le­fon­já­val és sze­mé­lyes ira­ta­i­val. Még ezen a napon egy kerék­pár­ral köz­le­ke­dő nő cso­mag­tar­tó­já­ból is kikap­ta a tás­ká­ját, mely­ben szem­üveg, pénz­tár­ca, kész­pénz volt. Ezen kívül a vád­lott­nak egy néhány nap­pal koráb­bi kerék­pár­lo­pás miatt is felel­nie kell.

Az ügyész­ség a jelen­leg elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő nőt rab­lás, súlyos testi sér­tés és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely a bűn­hal­ma­zat miatt 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tő. A bün­tet­len elő­éle­tű nő bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.