Főoldal » Archív » Egy napon belül bíróság elé állt a szír állampolgárságú embercsempész

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a szír állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki három iraki állam­pol­gárt akart Német­or­szág­ba szál­lí­ta­ni Magyar­or­szá­gon keresztül.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy szír állam­pol­gár­sá­gú férfi 2018. janu­ár 18-án a haj­na­li órák­ban Buda­pes­ten egy bérelt gép­ko­csi­ba fel­vett 3 iraki állam­pol­gárt. Ők koráb­ban ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel ille­gá­li­san lép­tek be Romá­nia vagy Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re. Meg­egyez­tek abban, hogy a gya­nú­sí­tott Nyugat-Európába, Német­or­szág­ba szál­lít­ja őket.

Az M1 autó­pá­lya Győr felé veze­tő sza­ka­szán, a Sas­fé­szek pihe­nő­he­lyen a rend­őr­jár­őrök iga­zol­tat­ták a fér­fit és három uta­sát, akik jog­sze­rű magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­su­kat nem tud­ták igazolni.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ha­tó  szír állam­pol­gár­sá­gú fér­fit  őri­zet­be vették.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban, más­nap bíró­ság elé állí­tot­ta az elkö­ve­tőt, akit a Buda­kör­nyé­ki Járás­bí­ró­ság 1 év 6 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 4 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélt, és 5 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. A bíró­ság íté­le­te jogerős.