Főoldal » Hírek » Egy nemzetközi embercsempész-hálózat egyik vezetőjét fogták el Romániában - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra kibo­csá­tott euró­pai és nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján, a magyar és román igaz­ság­ügyi ható­sá­gok közöt­ti együtt­mű­kö­dés kere­té­ben szer­ve­zett akció ered­mé­nye­ként, elfog­ták azt a román állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy kiter­jedt nem­zet­kö­zi embercsempész-hálózathoz kap­cso­ló­dó, loká­lis bűn­szer­ve­ze­tet irá­nyí­tott.

Az ügy­ben bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda, Nem­zet­kö­zi Bűnö­zés Elle­ni Főosz­tály, Ille­gá­lis Mig­rá­ció Elle­ni Osz­tá­lya foly­tat nyo­mo­zást, a Fővá­ro­si Főügyész­ség irá­nyí­tá­sa és fel­ügye­le­te mel­lett.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint, a román férfi leg­ké­sőbb 2022 feb­ru­ár­já­ban hozta létre azt a loká­lis (jel­lem­ző­en Romá­nia - Magyar­or­szág - Auszt­ria terü­le­tét érin­tő) bűn­szer­ve­ze­tet, amely­nek műkö­dé­se egy kiter­jedt nem­zet­kö­zi embercsempész-hálózat tevé­keny­sé­gé­hez kap­cso­ló­dott. Az első­sor­ban román és magyar állam­pol­gá­rok­ból álló bűn­ban­da a román férfi irá­nyí­tá­sa és uta­sí­tá­sai alap­ján, az Euró­pai Unió terü­le­tén ille­gá­li­san tar­tóz­ko­dó kül­föl­di sze­mé­lye­ket csem­pé­szett Romá­ni­á­ból, vagy Szer­bi­á­ból kiin­dul­va, Magyar­or­szá­gon keresz­tül, Auszt­ri­á­ba. A bűn­szer­ve­zet tag­jai az ember­csem­pé­szést rész­ben a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val követ­ték el azál­tal, hogy az egyik - 2022 augusz­tu­sá­ban tör­tént - szál­lí­tás során, a rak­tér túl­zsú­folt­sá­ga, az út hossza és a nyári meleg hőmér­sék­let hatá­sá­ra, a kül­föl­di sze­mé­lyek nem jutot­tak ele­gen­dő leve­gő­höz. Ezek a körül­mé­nyek az egyik kül­föl­di férfi halá­lá­hoz vezet­tek.

A magyar eljá­rás­ban eddig 10 gya­nú­sí­tott van (szer­ve­zők és sofő­rök), akik közül 7-en letar­tóz­ta­tás­ban van­nak, 2 tár­suk jog­erős sza­bad­ság­vesz­tést tölt, 1 sze­mély pedig bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt áll.

A sike­res fel­de­rí­tés és elfo­gás érde­ké­ben, a magyar és a román igaz­ság­ügyi ható­sá­gok rész­vé­te­lé­vel, 2023 máju­sá­ban közös nyo­mo­zó cso­port ala­kult, amely­nek tevé­keny­sé­gét az EUROJUST koor­di­nál­ta és támo­gat­ta.

A bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­nek elfo­gá­sa érde­ké­ben, a Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság euró­pai és nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki, amely alap­ján a román ható­sá­gok a teg­na­pi napon elfog­ták a gya­nú­sí­tot­tat. A ter­helt átadá­sát köve­tő­en, a bün­te­tő­el­já­rást vele szem­ben a magyar ható­sá­gok foly­tat­ják le.