Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Egy nő hamis okirattal szerezte meg férje vagyonának felét - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki egy ügy­véd segít­sé­gé­vel idős férje nagy­ér­té­kű ingat­lan­já­nak felét sze­rez­te meg hamis okirattal.

A vád­irat sze­rint a nő úgy ismer­ke­dett meg az akkor már közel nyolc­van­éves sér­tet­tel, hogy egyik hoz­zá­tar­to­zó­ját ápol­ta. Az isme­ret­sé­gük­ből sze­mé­lyes kap­cso­lat bon­ta­ko­zott ki, majd 2016 nya­rán házas­sá­got is kötöttek.

A követ­ke­ző évben a fele­ség elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi a sér­tett Alsó­né­me­di­ben talál­ha­tó nagy­ér­té­kű ingat­lan­já­nak felét. Ennek érde­ké­ben fel­ke­re­sett egy ügy­vé­det, akit rábírt arra, hogy férje tudta nél­kül neki ebben segít­sé­get nyújt­son. Az ügy­véd elké­szí­tett és ellen­jegy­zett egy való­tan aján­dé­ko­zá­si szer­ző­dést, amit a nő benyúj­tott a daba­si föld­hi­va­tal­ban. Annak ered­mény­ként a nevé­re került a sér­tett közel het­ven­öt­mil­lió forin­tot érő ingat­lan­já­nak fele.

Az ügy­ben a Daba­si Járá­si Ügyész­ség a nő és az ügy­véd ellen jelen­tős érték­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat.