Főoldal » Hírek » Egy nő késsel szúrta combon élettársát, aki meghalt – fotókkal - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki miu­tán össze­ve­szett élet­tár­sá­val, egy kés­sel com­bon szúr­ta a fér­fit. A férfi a szú­rás követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesztette. 

A vád­irat sze­rint a férfi és a nő több éve éltek élet­tár­si kap­cso­lat­ban, de a férfi rend­sze­res kábí­tó­szer fogyasz­tá­sa és agya­gi gon­dok miatt folya­ma­to­sak vol­tak közöt­tük a konf­lik­tu­sok. A vesze­ke­dé­sek több alka­lom­mal köl­csö­nös tett­le­ges­sé­gig is fajul­tak. A nő a viták során két alka­lom­mal is, 2018-2019, illet­ve 2020-2021-ben meg­szúr­ta a sér­tett lábát, azon­ban a sér­tett emi­att egy­szer sem for­dult orvos­hoz. A férfi 2021 novem­be­ré­ben élet­tár­sát elhagy­ta, és ettől kezd­ve egy barát­ja tel­kén lévő lakó­ko­csi­ban lakott. Pár hónap­pal később a nő két kis­ko­rú gyer­me­ké­vel a fér­fi­hoz költözött. 

2022. már­ci­us 25-én, éjsza­ka, a sér­tett wc-re ment, ahová a nő követ­te, mert azt gon­dol­ta, hogy a férfi kábí­tó­szert fogyaszt. A nő és a sér­tett vesze­ked­ni kezd­tek, majd a nő a lakó­ko­csi­ba vissza­ment, és egy 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kést vett magá­hoz. Ami­kor a férfi a wc-ről kijött, és a lakó­ko­csi­tól nem messze lévő műhely­nél leült ciga­ret­táz­ni, a nő a kés­sel a kezé­ben oda­ment a sér­tett­hez. A sér­tett meg­lát­ta a kést a nőnél és közöl­te, hogy úgy sem meri meg­ten­ni, mire a nő egy ízben a jobb comb­ján meg­szúr­ta a sértettet.

A nő a szú­rást köve­tő­en nyom­ban vissza­ment a lakó­ko­csi­ba és érte­sí­tet­te a men­tő­ket. A férfi olyan súlyos vérző sérü­lést szen­ve­dett el, hogy még a men­tők kiér­ke­zé­se előtt a hely­szí­nen éle­tét vesztette. 

Az elkö­ve­tőt a nagy­ká­tai rend­őrök a hely­szí­nen elfogták.

Az ügy­ben a Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség az elkö­ve­tő ellen halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat.