Főoldal » Archív » Egy nőismerős volt a csalétek

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 23 éves fér­fi­vel és hat tár­sá­val szem­ben, mert a fiú – tár­sai fel­búj­tá­sá­ra – az apjá­tól ello­pott 25 mil­lió forin­tot.

Egy Bala­ton köze­li tele­pü­lé­sen élő fia­tal férfi bará­ti tár­sa­ság­ban meg­em­lí­tet­te, hogy az apja az ott­ho­nuk­ban nagyobb össze­gű kész­pénzt tart. Ekkor a bará­tai elha­tá­roz­ták, hogy a pénz egy részét meg­szer­zik, ebbe von­ták bele a kül­föl­dön pros­ti­tu­ált­ként dol­go­zó nőis­me­rő­sü­ket.

2016 év végén a kül­föld­ről haza­lá­to­ga­tó nő elhi­tet­te a fiú­val, hogy von­zó­dik hozzá és pár­kap­cso­la­tot sze­ret­ne vele léte­sí­te­ni, tár­sai pedig valót­la­nul arról tájé­koz­tat­ták, hogy a nő egyi­kük­nek 5 mil­lió forint­tal tar­to­zik. A fia­tal férfi a pár­kap­cso­lat remé­nyé­ben ki akar­ta fizet­ni a nő tar­to­zá­sát, ezért az apja gará­zsá­ban elásott pénz­ből ello­pott mint­egy 7 mil­lió forin­tot, amit tel­jes egé­szé­ben átadott a tár­sa­i­nak. Ezután Kapos­vár­ra köl­tö­zött egy albér­let­be azért, hogy a szü­lei elől elrej­tőz­zön, majd 2017 év ele­jén ugyan­csak a bará­tai rábe­szé­lé­sé­re ellop­ta a garázs­ból apja továb­bi pén­zét is, csak­nem 18 mil­lió forin­tot.

Az ügyész­ség a fia­tal fér­fi­vel és a cse­lek­mény utáni rej­tőz­kö­dé­sé­ben segít­sé­get nyúj­tó, illet­ve kisebb cse­lek­vő­sé­get vál­la­ló három tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett, a cse­lek­ményt kiter­ve­lő és arra a fiút rábe­szé­lő, elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő továb­bi három tár­sá­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.