Főoldal » Archív » Egy pohárral okozott életveszélyes sérülést az „apósának”

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 22 éves kis­kő­rö­si férfi ellen, aki 2018. augusz­tus 10-én Kis­kő­rö­sön egy vesze­ke­dés során egy pohár­ral élet­ve­szé­lye­sen meg­se­bez­te élet­tár­sá­nak az apját.

A 22 éves vád­lott 2016 decem­be­ré­ben ismer­ke­dett meg a későb­bi sér­tett lányá­val, majd 2017 tava­szán oda is köl­tö­zött a nő csa­lád­já­hoz egy kis­kő­rö­si tanyá­ra. Az inger­lé­keny, hir­te­len hara­gú vád­lott és az élet­tár­sá­nak apja között a viszony hul­lám­zó volt: időn­ként jóban vol­tak, más­kor vitat­koz­tak, azon­ban a vád­be­li napig vere­ke­dés­sé nem fajul­tak a viták.

2018. augusz­tus 10-én reg­gel egy buda­pes­ti épí­tő­ipa­ri mun­ka­le­he­tő­ség miatt ismét vita ala­kult ki a vád­lott és „apósa” között, ami egyre inkább elfa­jult. Trá­gár sza­vak­kal szid­ták és fenye­get­ték egy­mást, majd a közöt­tük lévő étke­ző­asz­talt meg­ke­rül­ve vere­ked­ni akar­tak, azon­ban ezt a hoz­zá­tar­to­zók meg­aka­dá­lyoz­ták. Ekkor a vád­lott dühé­ben fel­ka­pott az étke­ző­asz­tal­ról egy vas­tag üveg­fa­lú poha­rat és azt köze­pes erő­vel az asz­tal túl olda­lán, vele szem­ben álló sér­tett hasa felé dobta.

Az asz­tal­hoz csa­pó­dó pohár eltö­rött és annak egy nagyobb szi­lánk­ja fel­ha­sí­tot­ta a fél­mez­te­len sér­tett hasát, ami azon­nal nagyon vérez­ni kez­dett. Ezután a vád­lott még egy véko­nyabb üveg­fa­lú poha­rat és két műanyag szó­dás­szi­font is a sér­tett­hez vágott, azon­ban ezek már továb­bi sérü­lést nem okoz­tak neki.

A hely­szí­nen lévők ekkor a sér­tett vérző sérü­lé­sé­re egy ruha­da­ra­bot szo­rí­tot­tak, majd gon­dos­kod­tak kór­ház­ba szál­lí­tá­sá­ról, míg a vád­lott távo­zott a hely­szín­ről. A sér­tett a has­üre­gét meg­nyi­tó, szúrt sérü­lést szen­ve­dett, ami köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes volt.

A bün­tet­len elő­éle­tű, sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dön­te­ni.