Főoldal » Hírek » Egy székkel verte fejbe a féltestvérét - fotóval - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy fából készült szék­kel olyan nagy erő­vel ütöt­te meg a fél­test­vé­rét, hogy az élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint egy férfi 2022. júni­us 4. nap­ján, késő dél­után, erő­sen ittas álla­pot­ban érke­zett haza akasz­tói házuk­ba. Ekkor a vád­lott fél­test­vé­re – a sér­tett – és édes­any­juk is ott­hon tar­tóz­kod­tak. Haza­ér­ke­zé­se után az elkö­ve­tő az édes­any­já­val kia­bál­ni kez­dett. Vesze­ke­dé­sük során még az asz­talt és a szé­ke­ket is rug­dos­ta. Mivel ezt ugyan­ab­ban a szo­bá­ban tette, ahol a fél­test­vé­re aludt, a han­gos­ko­dás­sal a szin­tén ittas sér­tet­tet felébresztette.

A sér­tett fel­ült az ágy­ban, majd trá­gár sza­vak­kal rászólt a vád­lott­ra. Az elkö­ve­tő méreg­be gurult és a kar­tám­lá­já­nál fogva fel­ka­pott egy fából készült szé­ket. Azzal oldal­ról, nagy erő­vel arcon ütöt­te a sér­tet­tet, aki az ütés­től eldőlt az ágyon és azon­nal esz­mé­le­tét vesztette.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben köz­ve­tett élet­ve­szélyt okozó sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za.  A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A fotó a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készült.