Főoldal » Hírek » Egy teherautónyi embert akart nyugatra csempészni – FOTÓKKAL- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint ötven­öt szír állam­pol­gárt kívánt Nyugat-Európába csem­pész­ni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint ötven­öt szír állam­pol­gár még tavaly decem­ber­ben, Szer­bi­á­ban egye­zett meg egy köz­ve­tí­tő­vel, hogy fejen­ként három- és ötezer euró közöt­ti össze­gért őket Nyugat-Európába szál­lít­ják ille­gá­li­san, Magyar­or­szá­gon keresz­tül.

2020. janu­ár 4-én Szer­bi­á­ból egy föld­alat­ti alag­úton át Magyar­or­szág­ra, majd egy talál­ko­zá­si pont­ra vezet­ték őket, ahová a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő azért érke­zett, hogy őket Auszt­ri­á­ba szál­lít­sa.

A férfi a talál­ko­zó­ra egy teher­gép­ko­csi­val érke­zett, amely­nek zárt rak­te­rét koráb­ban szal­má­val bélel­ték ki. A rak­tér­be bezsú­fo­ló­dott az ötven­öt ille­gá­lis határ­át­lé­pő, majd a gya­nú­sí­tott elin­dult az oszt­rák határ irá­nyá­ba.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai 2021. janu­ár 6-án éjjel, az M5 autó­pá­lya inár­csi pihe­nő­jé­nél von­ták intéz­ke­dés alá a teher­au­tót és fog­ták el az elkö­ve­tőt vala­mint az álta­la csem­pé­szett embe­re­ket.

A fér­fit több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ják.

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség az eljá­rá­si jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.

Az elfo­gás során készült rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken talál­ha­tók:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/egy-embercsempesz-es-otvenot-illegalis