Főoldal » Hírek » Egy tonna bodza ellopása - rendőrségi fotókkal - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség három nővel és az egyi­kük fiá­val szem­ben lopás miatt emelt vádat.

A vád sze­rint egy nő 2022 augusz­tu­sá­ban négy alka­lom­mal bement egy kerí­tés­sel kör­be­ke­rí­tett koron­cói bodza­ül­tet­vény­re, ahol lesze­dett és eltu­laj­do­ní­tott 545 kg bodzát. A bodzát érté­ke­sí­tet­te, a 163.500 forin­tos lopá­si kár nem térült meg.

A nő 2022. augusz­tus 15. nap­já­nak éjje­lén másik két nő tár­sá­val és egyi­kük fiá­val egy másik koron­cói bodza­ül­tet­vény­hez men­tek, ahol leszed­tek 462 kg bodzát, majd – mivel meg­za­var­ták őket – a bodza nél­kül, a jár­mű­ve­ket, okira­ta­i­kat és sze­mé­lyes tár­gya­i­kat hát­ra­hagy­va elme­ne­kül­tek a hely­szín­ről.

Az ügyész­ség két rend­be­li minő­sí­tett lopás miatt emelt vádat az ügy­ben és indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben dönt­sön a vád­lot­tak fele­lős­sé­gé­ről.

A nyo­mo­zást a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei végez­ték el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni az ügy­ben.