Főoldal » Archív » Egy ügyész és három NAV-os őrizetben korrupciós bűncselekmény miatt

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mény meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt őri­zet­be vette és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a NAV három hiva­tá­sos állo­má­nyú tag­ját, egy helyi ügyész­sé­gi ügyészt és egy továb­bi sze­mélyt.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat nyo­mo­zást. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a bűn­ül­dö­ző szer­vek látó­kö­ré­be került, illet­ve bün­te­tő­el­já­rás alá vont sze­mé­lyek mil­li­ós nagy­ság­ren­dű össze­ge­ket fizet­tek egy cso­port­nak, mely­nek tagja volt a NAV három hiva­tá­sos állo­má­nyú tagja, egy ügy­véd és egy helyi ügyész­sé­gi ügyész. A kifi­ze­tett jog­ta­lan elő­nyért cse­ré­be a cso­port tag­jai a műkö­dé­sük során meg­is­mert bűn­ügyi infor­má­ci­ó­kat szol­gál­tat­tak ki az arra jogo­su­lat­lan sze­mé­lyek­nek, a bün­te­tő­el­já­rás alóli men­te­sü­lé­sük, vagy cse­lek­mé­nyük eny­hébb elbí­rá­lá­sa érde­ké­ben.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség mun­ka­tár­sai a mai napon 14 hely­szí­nen tar­tot­tak ház­ku­ta­tást, ahol szá­mos bizo­nyí­té­kot fog­lal­tak le. 6 sze­mélyt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­tak ki, akik közül 5 ter­hel­tet őri­zet­be vet­tek.

Az őri­zet­be vett ügyész és a NAV mun­ka­tár­sai a gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­suk során panaszt jelen­tet­tek be a gya­nú­sí­tás ellen, és nem tet­tek val­lo­mást.

Az elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te tör­vé­nyi bün­te­té­si téte­le 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

A főügyész­ség hol­nap indít­vá­nyoz­ni fogja az őri­zet­be vett gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak az elren­de­lé­sét.

A nyo­mo­zás határ­ide­je 2017. júli­us 16. napja. Az ügy­ben eddig össze­sen 9 gya­nú­sí­tott van.