Főoldal » Hírek » Egy ukrán és két szír embercsempész a vádlottak padján - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy ukrán fér­fi­val szem­ben, aki arra vál­lal­ko­zott, hogy mig­rán­so­kat a szerb-magyar határ­tól Auszt­ri­á­ba szál­lít. Első útja sike­res volt, máso­dik neki­fu­tás­ra azon­ban mene­kü­lé­si kísér­le­te elle­né­re a rend­őrök elfog­ták. A fér­fi­val együtt elfog­ták két szír tár­sát is, akik a mig­ráns sze­mé­lyek fel­vé­te­li pont­hoz kísé­ré­sé­ben működ­tek közre. 

A vád­irat sze­rint az ukrán állam­pol­gár­sá­gú vád­lott isme­ret­len sze­mé­lyek meg­bí­zá­sá­ból, vagyo­ni haszon­szer­zés végett arra vál­lal­ko­zott, hogy a déli határ­tól az ország terü­le­té­re ille­gá­li­san átlé­pő kül­föl­di állam­pol­gá­ro­kat gép­jár­mű­vel Auszt­ri­á­ba szál­lít­ja. Az elkö­ve­tő tele­fo­nos alkal­ma­zá­son keresz­tül kapta meg a mig­rán­sok fel­vé­te­li helyé­nek pon­tos koordinátáját.

A vád­lott idén feb­ru­ár ele­jén 6 mig­ráns sze­mélyt vett fel autó­já­ba a magyar-szerb határ köze­lé­ben, majd őket sike­re­sen Auszt­ri­á­ba szál­lí­tot­ta. A szál­lí­tás meg­tör­tén­té­nek iga­zo­lá­sa cél­já­ból arról a vád­lott vide­ó­fel­vé­telt is készí­tett meg­bí­zói részére.

5 nap­pal később a vád­lott ismé­tel­ten a déli határ­hoz ment, ott a Bács­bo­kod és Máté­tel­ke közöt­ti alsóbb­ren­dű út köze­lé­ben 8 fő szír állam­pol­gárt vett fel a gép­jár­mű­vé­be és elin­dul velük Auszt­ria felé. A rend­őrök rövid­del az elin­du­lás után ellen­őr­zés alá akar­ták vonni az elkö­ve­tő által veze­tett gép­jár­mű­vet, a vád­lott azon­ban a rend­őri jel­zés­re nem állt meg, hanem elme­ne­kült. A vád­lot­tat végül Bács­bo­kod bel­te­rü­le­tén fog­ták el.

A jár­őrök ezt köve­tő­en a fel­vé­te­li pont köze­lé­ben egy bozó­tos terü­le­ten meg­búj­va meg­ta­lál­ták és őri­zet­be vet­ték azt a két szír fér­fit is, akik segí­tet­tek mig­rán­sok­nak az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlé­pé­sé­ben és a fel­vé­te­li pont­hoz kísérésében.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő ukrán vád­lot­tat több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, vagyo­ni haszon­szer­zés végett elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel, míg két szír tár­sát több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­nén készültek.