Főoldal » Hírek » Egy ütésből életveszély – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt és bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott egy 31 éves fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő egy utcai szó­vál­tást köve­tő­en úgy meg­ütött egy másik fér­fit, hogy ő eles­ve élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. már­ci­us 31-én, dél­után, egy XX. kerü­le­ti téren tar­tóz­ko­dott élet­tár­sá­val és isme­rő­se­i­vel. Vele szem­ben ült a sér­tett egy tár­sa­ság­gal, amely tag­ja­i­val – lát­ha­tó erő­sen ittas­sá­ga miatt – han­go­san vitat­ko­zott. Mivel ez nem tet­szett a 31 éves fér­fi­nak, rászólt a sér­tett­re, majd kihí­vó­an fel­állt és magá­hoz hívta. Erre a sér­tett is fel­állt, az elkö­ve­tő irá­nyá­ba indult és vesze­ked­ni kezd­tek. A vád­lott bok­szo­ló állást vett fel, melyet látva a sér­tett is így tett, majd mind­ket­ten egy­más felé ütöt­tek. Ennek során az elkö­ve­tő fejen ütöt­te a sér­tet­tet, aki az ütés­től elvesz­tet­te az egyen­sú­lyát, mely­nek követ­kez­té­ben tom­pí­tás nél­kül hanyatt esett és beütöt­te a fejét. Ezután a vád­lott meg­pró­bál­ta a föld­ről fel­emel­ni, illet­ve magá­hoz térí­te­ni a fér­fit, azon­ban ez nem sike­rült. Az ese­tet látva járó­ke­lők segít­sé­get hív­tak, majd az élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett sér­tet­tet a men­tő­sök kór­ház­ba szállították.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő 31 éves fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A főügyész­ség az eset kap­csán fel­hív­ja a figyel­met arra, hogy más­nak, külö­nö­sen ittas sze­mély­nek a meg­üté­se ese­tén fenn­áll a veszé­lye, hogy a meg­ütött elesik, és emi­att súlyos, akár élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ved vagy akár halá­los ered­mény is bekö­vet­kez­het. Ezek tekin­te­té­ben a bán­tal­ma­zó fele­lős­sé­ge szin­tén meg­ál­la­pít­ha­tó lehet.

A fel­vé­te­len a vesze­ke­dés és az ütés­vál­tás látható.