Főoldal » Hírek » Egy ütéssel okozott maradandó fogyatékosságot - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­se súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak, aki egy ütés­sel oko­zott mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got. A Mis­kol­ci Tör­vény­szék élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt 4 év fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te a bántalmazót. 

Az íté­let sze­rint 2020. novem­ber 23. nap­ján, dél­után, egy mis­kol­ci élel­mi­szer­bolt­ban az ittas álla­pot­ban lévő vád­lott köte­ke­dett az alkal­ma­zot­tak­kal. Az üzlet­ben tar­tóz­ko­dó sér­tett ekkor az eladó­nők védel­mé­re kelt és távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel az elkö­ve­tőt, aki fel­há­bo­ro­dott és vere­ked­ni hívta a fér­fit. A sér­tett ezt hig­gad­tan uta­sí­tot­ta el, majd több­ször meg­kér­te az elkö­ve­tőt, hogy távoz­zon. A szó­vál­tás után a bol­tot elő­ször a vád­lott hagy­ta el, miköz­ben a „nincs elfelejtve…még lejátsszuk” kife­je­zé­sek­kel meg­fe­nye­get­te a sértettet.

A férfi haza­ment, de nem hagy­ták nyu­god­ni a tör­tén­tek, és úgy érez­te, hogy a sér­tett meg­szé­gye­ní­tet­te, ezért rög­tön vissza­in­dult. Az utcá­ra kilép­ve meg­lát­ta a sér­tet­tet, aki­hez oda­lé­pett és min­den előz­mény nél­kül egy­szer ököl­lel arcon ütöt­te. Az ütés követ­kez­té­ben sér­tett elesett, a feje a föld­höz csa­pó­dott, mely­nek követ­kez­té­ben mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got és súlyos egész­ség­rom­lást ered­mé­nye­ző, köz­vet­len élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se keletkezett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint sem­mi­lyen mél­tá­nyol­ha­tó indo­ka nem volt a vád­lott­nak a sér­tet­tel szem­be­ni hir­te­len, várat­lan táma­dás­ra. Tet­té­vel elle­he­tet­le­ní­tet­te és meg­nyo­mo­rí­tot­ta a továb­bi önál­ló élet­vi­te­lét a sér­tett­nek, aki a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 24 órás ápo­lás­ra kény­sze­rül. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség meg­íté­lé­se sze­rint a vád­lott bün­tet­len elő­éle­té­nek túl­zott jelen­tő­sé­get tulaj­do­nít­va sza­bott ki az első­fo­kú bíró­ság indo­ko­lat­la­nul enyhe bün­te­tést, ezért indít­vá­nyoz­ta a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát, vala­mint a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­si foko­za­tá­nak fog­ház helyett bör­tön­ben tör­té­nő megállapítását.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.