Főoldal » Hírek » Egyes ügyészségi szervezeti egységek ideiglenes elérhetősége - változások a takarékosság jegyében

Az ener­gia­meg­ta­ka­rí­tás érin­ti az ügyész­sé­get is, mely­nek követ­kez­té­ben ország­szer­te 2022. októ­ber 15. és 2023. már­ci­us 31. között egyes ügyész­sé­gi épü­le­tek bezár­nak, és ide­ig­le­nes címen érhe­tők el.

Van­nak továb­bá olyan szer­ve­ze­ti egy­sé­gek is, ame­lyek a fenti idő­szak­ban rész­le­ges üzem­szü­net­tel érin­tet­tek, mely­nek értel­mé­ben az épü­le­tek­ben mun­ka­vég­zés ked­den, szer­dán és csü­tör­tö­kön történik. 

A vál­to­zá­so­kat az aláb­bi lis­tá­kon lehet nyo­mon követni.