Főoldal » Archív » Egyesület pénzét költötte magáncéljaira – vádat emelt az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki egy civil szer­ve­zet elnö­ke­ként több mint 600.000.-Ft-ot for­dí­tott saját magán­jel­le­gű kiadá­sa­i­ra.

A vád­irat sze­rint a nő egy sze­ge­di szék­he­lyű egye­sü­let elnö­ki tiszt­sé­gét látta el 2011 és 2016 évek között. Az egye­sü­let alap­sza­bá­lya sze­rint az egye­sü­let elnö­ke és tiszt­ség­vi­se­lői, a civil szer­ve­zet pénz­esz­kö­ze­i­ből csak a szük­sé­ges kiadá­sa­ik meg­té­rí­té­sét igé­nyel­het­ték. Az alap­sza­bály egyik ren­del­ke­zé­se sze­rint az elnök utal­vá­nyo­zá­si jog­kört gya­ko­rolt az egye­sü­let szám­lá­ján levő összeg felett, vala­mint kezel­het­te a házi­pénz­tárt is. A vád­irat sze­rint a vád­lott az egye­sü­let vagyo­ná­nak ter­hé­re szá­molt el 2013. év feb­ru­ár­ja és 2015. év decem­be­re között 8 db olyan szám­lát, ame­lyek mögött álló szol­gál­ta­tá­sok nem egyez­tet­he­tők össze az egye­sü­let cél­ja­i­val, alap­sza­bá­lyá­val, a szer­ve­ze­ti és műkö­dé­si sza­bály­za­ta­i­val, és nem kap­cso­lód­nak az egye­sü­let tevé­keny­sé­gé­hez. A szám­lák jel­lem­ző­en szál­lo­dai szol­gál­ta­tá­sok igény­be­vé­te­lé­ről szóltak.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, mint az egye­sü­let vagyo­ná­nak keze­lé­sé­vel meg­bí­zott sze­mély a vagyon­ke­ze­lé­si köte­le­zett­sé­ge meg­sze­gé­sé­vel, több mint 600.000.-Ft- érték­ben for­dí­tot­ta az egye­sü­let pénz­esz­kö­ze­it magán­cél­ra, és ezzel, ennek meg­fe­le­lő nagy­sá­gú vagyo­ni hát­rányt oko­zott. Az egye­sü­let­nek oko­zott vagyo­ni hát­rány az eljá­rás során nem térült meg.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.