Főoldal » Archív » Egyetlen ütéssel koponyacsonttörést okozott az elkövető - videóval

Az ittas álla­pot­ban lévő elkö­ve­tő tavaly novem­ber­ben Sop­ron­ban neki­fu­tás­ból ron­tott rá a haj­lék­ta­lan fér­fi­ra és őt egyet­len ököl­ütés­sel föld­re vitte. A sér­tett a föld­nek csa­pód­va azon­nal elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét, és kopo­nyá­ja fal­csont­tá­jé­ká­ból egy csont­da­rab kitö­rött.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a 28 éves elkö­ve­tő­vel szem­ben.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az elkö­ve­tő aznap éjjel ittas álla­pot­ban sört vásá­rol­ni tért be a sop­ro­ni üzlet­be. A bolt előtt azon­ban még igye­ke­zett konf­lik­tust gene­rál­ni egy ott tar­tóz­ko­dó fér­fi­val, aki azon­ban nem fog­lal­ko­zott a vád­lot­tal, ezért a vád­lott betért az üzlet­be.

A vásár­lás után az üzlet­ből kilé­pő vád­lott – élet­tár­sá­val – az onnan nem messze sétá­ló, dülön­gé­lő haj­lék­ta­lan után ment, őt utol­ér­ték és a vád­lott ekkor bele­rú­gott a sér­tett­be. A sér­tett erre nem rea­gált, csu­pán meg­for­dult és vissza­fe­lé, az üzlet felé indult, majd az üzlet előtt meg­állt az úttes­ten.

A vád­lott ekkor neki­fu­tás­ból ráron­tott a sér­tett­re, és egyet­len ököl­ütés­sel föld­re vitte őt, aki azon­nal elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét. A sér­tett­re ráeső vád­lott a könyö­ké­vel még továb­bi két alka­lom­mal meg­ütöt­te a maga­te­he­tet­len sér­tet­tet a mell­ka­sa felső része, nyaka tájé­kán. A vád­lot­tat az élet­tár­sa rán­gat­ta el a haj­lék­ta­lan fér­fi­tól.

A maga­te­he­tet­len sér­tet­tet a közel­ben tar­tóz­ko­dó fia­ta­lok húz­ták le az úttest­ről, és ők ira­mod­tak a vád­lott után, hogy ne tudja elhagy­ni a hely­színt. Továb­bá ők érte­sí­tet­ték a ható­sá­go­kat is.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, kopo­nyá­já­ból kitö­rött egy csont­da­rab, illet­ve kemény agy­bu­rok fölöt­ti vér­zés lépett fel nála.

A koráb­ban súlyos testi sér­tés miatt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt, vala­mint más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt is több­ször elma­rasz­talt fér­fi­val szem­ben ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.