Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Egyezségkötéssel vádemelés a kábítószercsempésszel szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal az ötven­nyolc éves, szerb fér­fi­val szem­ben, aki 2018 janu­ár­já­ban hozott be nagy mennyi­sé­gű mari­hu­á­nát az ország területére. 

A vád sze­rint az elkö­ve­tőt 2018 janu­ár­já­ban isme­ret­len sze­mély meg­bíz­ta Szer­bi­á­ban, Sza­bad­kán azzal, hogy kábí­tó­szert hoz­zon be Magyar­or­szág­ra. A vád­lott 2018. janu­ár 16-án, a dél­utá­ni órák­ban a Szerb Köz­tár­sa­ság felől lépett be Magyar­or­szág terü­le­té­re a rösz­kei határ­át­ke­lő­nél. A vám­vizs­gá­lat során az ellen­őrök a férfi gép­ko­csi­já­ban, az alváz­ba elrejt­ve nyolc tasak, mint­egy négy kilo­gramm mari­hu­á­nát talál­tak. A kábí­tó­szer tisz­ta ható­anyag tar­tal­ma mint­egy négy­száz gramm volt, ami mint­egy három­szo­ro­sá­val halad­ta meg a jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit az ország­ba beho­za­tal­lal, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádolja.

A 2018. júli­us 1-től hatá­lyos új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény lehe­tő­vé tette, hogy az ügyész­ség a vád­eme­lés előtt a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és bűnös­sé­gét beis­me­rő gya­nú­sí­tot­tal egyez­sé­get kös­sön. Az egyez­ség­ben a kért bün­te­tés­ben is meg­ál­la­po­dik az ügyész­ség és a terhelt.

Az ügyész­ség a meg­kö­tött egyez­ség­nek meg­fe­le­lő­en arra tett indít­ványt a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság­nál, hogy az egyez­sé­get hagy­ja jóvá és a vád­lot­tal szem­ben 3 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint 4 évre uta­sít­sa ki Magyar­or­szág területéről.