Főoldal » Hírek » Egyikük leütötte, a többiek magára hagyták a magatehetetlen sértettet - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak és tár­sa­i­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki egy vélt sére­lem meg­tor­lá­sa érde­ké­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lést oko­zott isme­rő­sé­nek, majd tár­sa­i­val magá­ra hagy­ta az esz­mé­let­len álla­pot­ban fekvő sértettet.

A 24 éves férfi egy Tolna megyei tele­pü­lé­sen él, ahon­nan 2019 szep­tem­be­ré­ben átke­rék­pá­ro­zott a szom­szé­dos tele­pü­lé­sen lakó apjá­hoz, ahol a dél­utá­ni órák­ra ittas álla­pot­ba került. Az apa fiá­nak elme­sél­te, hogy egyik isme­rő­sük tár­sa­i­val néhány hét­tel koráb­ban bán­tal­maz­ta, ezért a fiú - miu­tán haza­fe­lé menet az egyik ház udva­rán meg­lát­ta – kér­dő­re vonta az isme­rőst. A vita tett­le­ges­sé­gig fajult, mely­nek során a vád­lott a sér­tet­tet ököl­lel több­ször, nagy erő­vel arcul ütöt­te. Az üté­sek hatá­sá­ra a sér­tett hanyatt esett, amely­nek követ­kez­té­ben kopo­nya­tö­rést szen­ve­dett, és köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

Az esz­mé­let­len sér­tet­tet a vád­lott és az idő­köz­ben a hely­szín­re siető apja az apa házá­nak udva­rá­ra von­szol­ta, majd a vere­ke­dő fiú kerék­pár­ral haza­ment. Az apa és a szin­tén ott­hon tar­tóz­ko­dó fele­sé­ge a lát­ha­tó­an orvo­si ellá­tás­ra szo­ru­ló sér­tett­hez segít­sé­get nem hív­tak, később kivit­ték a ház elé az utcá­ra, és a kerí­tés­nek támaszt­va magá­ra hagy­ták. A men­tő­ket végül egy szem­ta­nú érte­sí­tet­te. A bán­tal­ma­zás, illet­ve az elhú­zó­dó esz­mé­let­len álla­pot a sér­tett­nél mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got eredményezett.

Az első­fo­kú bíró­ság a sérü­lést okozó fiút élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt 4 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. A sér­tet­tet magá­ra hagyó apát és annak fele­sé­gét segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért velük szem­ben 1 év, illet­ve 8 hónap – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett – sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész ter­jesz­tett elő fel­leb­be­zést. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú eljá­rás­ban az élet­ve­szé­lyes sérü­lést okozó vád­lott bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát indítványozta.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­la dönt.